Vegas Udvalgte 2014 + vind billetter!

28 jan 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

vegas udvalgte

Vegas Udvalg­te er et kon­cept, hvor der sæt­tes fokus på nog­le af de mest loven­de upco­m­ing kunst­ne­re. I år har Vega sam­ar­bej­det med Strøm Festi­val og Öre­sund­festi­va­len om at fin­de frem til de i alt 7 nav­ne, som spil­ler fre­dag den 31. janu­ar i Vega. Døre­ne åbner kl. 20. Før­ste kon­cert er kl. 20.30. (Link til even­tet på Vegas hjem­mesi­de: http://vega.dk/arrangementer/vegas-udvalgte-2014–13398.html)

Du får en hel aften med ny spæn­den­de musik, og det koster kun 95 kr. + gebyr. Der er få bil­let­ter til­ba­ge skal lige siges!

Sid­ste år kun­ne man bl.a. ople­ve kome­ten , før hun for alvor brød igen­nem lyd­mu­ren både natio­nalt og inter­na­tio­nalt, og hvem ved, måske er det­te års Vegas Udvalg­te end­nu en mulig­hed for at fan­ge en stjer­ne in spe.

I det føl­gen­de kan du læse om og lyt­te til de 7 nav­ne, og nederst i ind­læg­get kan du læse, hvad du skal gøre for at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen om bil­let­ter til eventet.

Tre af de kunst­ne­re der optræ­der på fre­dag har før været omtalt her på blog­gen — Kill JUnkwon og Sekuoia.

 

 

Kill J

kill-j-e1371165458377

Her kan du for­ven­te en knivskarp elek­tro­pop­pet pro­duk­tion, dybt run­gende og sfæ­ri­ske klang­fla­der og ikke mindst en spæn­dende kvin­de­vo­kal med flot­te vibre­rende kruds­nin­ger og et touch af R&B. Live er hun fulstæn­dig magisk og har en vir­ke­lig over­le­gen vokal, og selv­om der kun er enkelt num­mer ude, kan du roligt reg­ne med at de end­nu uud­giv­ne san­ge er lige så gode! Poten­ti­a­let her — også i for­hold til den inter­na­tio­na­le sce­ne er enormt!

Kill J — Phoenix

 

 

Unkwon

Unkwon

Anders Dixen bevæ­ger sig med Unkwon (som bare er et af man­ge pro­jek­ter, han er invol­ve­ret i) imel­lem down­tem­po, electro­ni­ca og bastung instru­men­tal-hip­hop. Han laver både sit eget ori­gi­na­le mate­ri­a­le (Fra­c­tu­res EP) og er en travl remixer af kunst­ne­re som When Saints Go Machine, Rough Days For Dia­mond Tra­de og CTM, m.fl. Han har været feau­te­red på Musik Mig Blidt med en del af dis­se remixes efter­hån­den, men det sene­ste udspil, Sexu­al, er en ori­gi­nal pro­duk­tion, som hol­der 100 % og går lige i underlivet!

Unkwon — Sexual

 

Lyt til udvalg­te remixes:

CTM — Elsa Pal­ma (UNKWON Remix)

Rough Days For Dia­mond Tra­de — Some­how (Unkwon Remix)

Rum­pi­stol & John LaMo­ni­ca — It’s Eve­rywhe­re (Unkwon Remix)

Sink Ships — Keep It (UNKWON REMIX)

 

 

Sekuoia

Sekuoia-0467-588x285

Foto: Malt­he Ivarsson

Hvis du har fulgt med på blog­gen i åre­nes løb er du sand­syn­lig­vis støt på kunst­ne­ren Sekuoia før. Fak­tisk er det­te det 8. ind­læg, hvor han bli­ver omtalt her på bloggen.

Sekuoia spil­le­de på sid­ste års Roskil­de Festi­val og gør sig posi­tivt bemær­ket med en dyb, chil­let og orga­nisk lyd, som pri­mært består af gui­tar­me­lo­di­er, dybe bas­gan­ge, sprø­de beats, sam­p­le­de dryply­de og Patri­ck Ale­xan­der Bech Mad­sens egen sfæ­risk vokal pak­ket ind i atmos­fæ­re og rum­klang. Resul­ta­tet er fortryllende.

Udover en ræk­ke fine remixes har Sekuoia end­nu kun udgi­vet en enkelt EP samt en split-EP med Rain Dog på det elek­tro­nisk-ori­en­te­re­de pla­de­sel­skab Fine­st Ego. Debutal­bum­met kom­mer i løbet af 2014.

Her er nog­le ori­gi­na­le eksempler:

Sekuoia — Disappear

Sekuoia — Nothing

Sekuoia — Evenings

 

Og nog­le vir­ke­ligt flot­te remixes, hvoraf det før­ste er fra dan­ske Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærgs anbe­fa­le­ses­vær­di­ge remix-EP:

Kirsti­ne Stub­be Teg­l­b­jærg — Drøm­me­n­es Lyd (Sekuoia Remix)

Sigur Ros — Untit­led #2 (Sekuoia Remix) (Right cli­ck to download)

Untit­led-2-Sekuoia-remix

When Saints Go Machine — Kel­ly (Sekuoia Remix) (Right cli­ck to download)

10 When Saints Go Machine — Kel­ly (Sekuoia Remix)

Mims — This Is Why I’m Hot (Sekuoia Cle­an Lol Remix) (Right Cli­ck to Download)

03 Mims — This Is Why I’m Hot (Sekuoi­a’s cle­an lol Remix)

 

 

Udover dis­se tre før­om­tal­te kunst­ne­re, byder det­te års Vegas Udvalg­te på kunst­ner­ne Mont Oli­ver, My Heart My Bra­ve, Karl Wil­li­am og Ali­ce Boman.

 

 

Mont Oli­ver

mont oliver

For­e­ner fle­re gen­rer og udtryk, her­un­der pop, urban og spe­ci­elt hip­hop. Duo­ens anden­sing­le Give Me Not­hing er tid­li­ge­re P3’s Uund­gå­e­li­ge, og titelnum­me­ret fra deres kom­men­de ep, ”19”, lig­ger p.t. num­mer 8 på Det Elek­tri­ske Barometer.

 

 

Karl Wil­li­am

karl william

Karl Wil­li­am byder på en blan­ding af r&b og hip­hop, men lyder ikke som noget andet fra DK med de gen­re­be­teg­nel­ser. Den unge rød­hå­re­de aar­hu­si­a­ner har en unik, skæv vokal, der croo­ner blødt og og slæ­ben­de. Tek­ster­ne er efter­tænk­som­me og finur­li­ge og und­går på befri­en­de vis de kli­chéer 0g selv­for­her­li­gen­de sta­te­ments, som tit præ­ger den­ne type musik. 

Karl Wil­li­am — Kostumeramt

 

Karl Wil­li­am — Unge Hoveder

 

Lyt til debut-EP’en 1. sal:

 

 

My Heart the Brave

my heart

Bag My Heart the Bra­ve står den Køben­havn-base­re­de pro­du­cer Cas­par Hes­sela­ger (bl.a. The Eclectic Moni­ker, Hymns from Nine­veh, Qui­ck Qui­ck Obey, Jet­si Kain). Han nye pro­jekt byder på detal­je­rig og fest­lig electro­pop, der dyr­ker den gode melo­di. Har end­nu kun et enkelt num­mer til­gæn­ge­ligt på soundcloud, men det lover godt.

My Heart the Bra­ve — Keep Me From It

 

 

Ali­ce Boman

alice boman

Sven­ske Ali­ce Boman (Malmö) er en kunst­ner, jeg selv har haft et godt øje til siden det røren­de, skrø­be­li­ge num­mer Wai­ting duk­ke­de op i min ind­bak­ke for ca. 8 måne­der siden.

Ali­ce Boman — Waiting

Ep’en Skis­ser er ind­spil­let i Ali­ce Bomans sove­væ­rel­se og dra­ger net­op for­del af den stem­ning af noget sove­væ­rel­ses­in­timt og nat­te­melan­kolsk, som det­te valg har med­ført. Hun nær­mest visker ind i mikro­fo­nen, som er det hun syn­ger om helt for­tro­ligt og ret­tet mod dig ale­ne. Kla­ve­rets distan­ce­re­de og dæm­pe­de plads i lyd­bil­le­det samt rum­mets natur­li­ge støj bidra­ger til den imti­me og vug­ge­vi­se­ag­ti­ge stemning.

Hele EP’en (som også fin­des på Spo­ti­fy og WiMP):

 

 

Vind bil­let­ter!

Musik Mig Blidt udlod­der i sam­ar­bej­de med Vega 1x2 bil­let­ter til arran­ge­men­tet! For at del­ta­ge skal du fin­de nyhe­den om det­te ind­læg på Musik Mig Blidts Face­book-side og skri­ve i nyhe­dens kom­men­tar­felt, hvil­ket af de 7 nav­ne du synes bedst om. Dead­li­ne for del­ta­gel­se er tors­dag den 30. janu­ar kl. 00.00.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!