Uhørt 2013

9 aug 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

uhørt logo

Det vrim­ler med musik­festi­va­ler i Dan­mark, der foku­se­rer på de man­ge talen­ter i vækst­la­get. Jeg næv­ner i flæng: New Note Festi­valMade in Esb­jergLive Live Festi­valNew­be­es Festi­valOppen­hei­mer Festi­valPlu­gout Festi­valLyd­ha­ven Festi­val og Sommer.Chillout.Aarhus.

Et helt nyt skud på stam­men er Uhørt Festi­val, som fore­går lør­dag den 10. august kl. 14.00 — 23.30 på Refsha­leø­en, Refsha­le­vej 207 A, 1432 Køben­havn K. Der er GRATIS entré hele dagen! Sådan!

Uhørt Festi­val er resul­ta­tet af sam­ar­bej­det mel­lem en ræk­ke cen­tra­le aktø­rer på den dan­ske musiks­ce­ne, som er gået sam­men om at ska­be en ny og for­stær­ket plat­form, som fremad­stormen­de bands kan bru­ge som afsæt til at spar­ke kar­ri­e­ren vide­re. Ned­lag­te fabrik­ker, gigan­ti­ske værfts­hal­ler og grå beton­kon­struk­tio­ner dan­ner den rå ram­me for UHØRT, der lig­ger omkran­set af skøn natur på Refsha­leø­en i København.

I alt 21 bands spil­ler, udvalgt blandt 275 ansø­ge­re. Et kom­pe­tent udvalg af folk i bran­chen, der har fin­ge­ren på pul­sen har stå­et for udvælgelsen.

Uhørt_flyer_2

Af dis­se har jeg udset mig dem, som jeg fin­der mest inter­es­san­te. Dem kan du høre og læse lidt om i det følgende.

Head­li­ner­ne er lidt af et scoop for en gra­tis festi­val! Baby in VainSo-So Echo, og Schultz And Fore­ver er alle alde­les spæn­den­de kunst­ne­re, som også spil­le­de på det­te års Roskil­de Festi­val i løbet af warm-up dage­ne. Jeg har jeg alle­re­de skre­vet vidt og bredt om dem alle både før og efter Roskil­de, så jeg føler ikke, at yder­li­ge­re intro­duk­tion er nød­ven­digt i den­ne sam­men­hæng. Du kan selv læse og høre mere om dem ved at søge på dem her på bloggen.

Musik­ken taler også for sig selv!

So-So Echo — Imag­i­nary Worlds

Baby in Vain — Swe­et­heart Dreams

Schultz And Fore­ver — Falling

 

Maskin­våd

maskinva_d_final

Maskin­våd er et dansk orke­ster som udsend­te deres Niko­laj Nør­lund-pro­du­ce­re­de debutal­bum Gif­ti­ge Slan­ger på Auditorium/A:Larm i okto­ber 2012. Ban­det spil­ler kring­let, halvs­kram­let alter­na­tiv rock med skæ­ve tekster.

Maskin­våd — Olieflod 

  

 

Vin­ter­tur

Vintertur

VINTERTUR fusio­ne­rer gen­rer som electro, hou­se, acid og pop, og der­ved ska­ber de, efter eget udsagn, intel­li­gent klubmu­sik, der opfor­drer til bevæ­gel­se, både fysisk og psy­kisk. Musik­ken er trods dens tun­ge melan­kol­ske og karak­te­ri­sti­ske nor­di­ske lyd til­sat et skud pop, der taler til gen­ken­del­sens glæ­de. På num­me­ret End­less kan spo­res arven fra Sple­en Uni­teds acid-pop­pe­de tilgang.

Ban­det har ind­til vide­re udgi­vet en EP — den før­ste i en tri­lo­gi. De reste­ren­de to skul­le efter pla­nen udkom­me i løbet af som­me­ren og efteråret.

Vin­ter­tur — Reaver 

Vin­ter­tur — Endless

  

 

Go To Sleep

GoToSleep-2013-565x377

Go To Sle­ep gav for et års tiden EP’en Lea­ve Your Life to the Windder bød på en mørk og smuk omgang post-rock. En ny EP med tit­len An Upri­sing Symp­ho­ny er lige på trap­per­ne, og før­ste sing­le Gasl­gow Stran­gers her­fra er alle­re­de ude og viser kvar­tet­ten fra en mere pop­pet side. Hvil­ken side der skin­ner igen­nem live til Uhørt vil vise sig.

 

Jet Flower

Jetflower

Jet Flower er et band, jeg bur­de have skre­vet om for læn­ge siden. Jeg faldt over deres musik på soundcloud for ca. 1½ år siden, hvor der lå et par vir­ke­lig gode san­ge, men jeg beslut­te­de at ven­te med at skri­ve om dem til de udgav deres debut, der den­gang lå et styk­ke ude i frem­ti­den. Da album­met We Walk Ali­ke udkom, glem­te jeg desvær­re at skri­ve om dem.

Uhel­digt, for det er et flot album fyldt til ran­den med smuk, melo­disk indie rock med nik til alter­na­tiv folk og pop. Album­met har en umid­del­bar appel men kan alli­ge­vel hol­de til man­ge lyt­nin­ger. Jeg vil gå så langt som at sige, at det er en over­set perle.

Jet Flower — Somet­hing To Someo­ne / The Wor­ld Is Mine

Jet flower — Rain­bow Hill

Jet Flower — It’s Gon­na Rain

Jet Flower — The Last Broadcast

  

 

Fit­ness Figures

Fitness Figures

Fit­ness Figu­res, star­tet af for­san­ger Anders Juhl, har lige spil­let til Trai­ler Park Festi­val på Vester­bro, og nu har du igen chan­cen for at høre deres 80’er inspi­re­re­de electro-pop. Før­stesing­len Lone­ly Knight er en øre­hæn­gen­de læk­ker retro-synth-sag, der min­der lidt om Kraftwerk.

Fit­ness Figu­res — Lone­ly Knight

 

Keep Cam­ping 

keep camping2

Keep Cam­ping er folk­kvar­tet bestå­en­de af Mik­kel Møl, Max Kir­ke­by, Simon Stads­holt og Søren Mehl­sen. Sam­men skri­ver de san­ge, der emmer af en post­mo­der­ne søgen efter menin­gen med det hele.

I skri­ven­de stund er ban­det ved at afslut­te ind­spil­nin­gen af deres debutal­bum, som for­ven­tes at lig­ge klar til udgi­vel­se i sen­som­me­ren 2013.

Et enkelt num­mer her­fra er til­gæn­ge­ligt, og det lover vir­ke­lig godt! Julia er en lav­mælt, stø­vet og ind­følt sun­get hym­ne, der demon­stre­rer at Keep Cam­ping er værd at hol­de øje med!

 

Lau­ra Drescher

Laura Drescher

Lau­ra Dres­chers musik er meget mørk, græn­sen­de til det uhyg­ge­li­ge, men også mystisk og dra­gen­de. Gen­re­mæs­sigt bevæ­ger hun sig inden for en orga­nisk og ofte atmos­fæ­risk form for elek­tro­nisk musik. Fak­tisk har hun udgi­vet en to LP’er og en EP, som er gået rela­tivt ube­mær­ket hen. Poten­ti­a­let er der bestemt!

Lau­ra Dres­cher — Litt­le Miss Pretty

Lau­ra Dres­cher — Keep It Warm

Lau­ra Dres­cher — Animals

Lau­ra Dres­cher — No Problem

 

Gol­dy GoLightly 

goldy golightly22

I den svæ­ven­de og melan­kol­ske ende af indi­epop­pen fin­der vi Gol­dy GoLight­ly.  Oprin­de­ligt opstod ban­det i for­bin­del­se med en sce­ne­kun­stop­træ­den på VILDSKUD-festi­va­len for ny sce­ne­kunst, hvor ban­det gav en ræk­ke kon­cer­ter som inklu­de­re­de tea­ter-per­for­man­ce og live-visu­als. Så mon ikke vi kan for­ven­te en audio­visu­el kon­cert på Uhørt?

Gol­dy GoLight­ly - We Are

Gol­dy GoLight­ly — Up In The Air

Gol­dy GoLight­ly — Beat The Beast

 

Pro­gram­met for dagen kan du se her (klik for stør­re billede):

SPILLEPLAN-UHØRT SPILLEPLAN--2013

Trans­port:

UHØRT lig­ger på den gam­le B&W grund på Refsha­leø­en i Køben­havn, ca. 3 km. fra Chri­sti­ans­havns Torv.

Bus: 9A og 40 til festi­val­plad­sen. Bus 40 stop­per lige for­an festi­val­plad­sen, mens man med 9A skal gå ca. 1500 m.

Hav­ne­bus: Man kan også væl­ge at tage hav­ne­bus til festi­val­plad­sen. Her skal man tage linje 992.

Bil: Der er gode par­ke­rings­mu­lig­he­der. OBS: Husk, at man ikke kan køre med bil gen­nem Chri­sti­ans­havn og Holmen.

Læs mere om trans­port­mu­lig­he­der her.

 

Uhørt Festi­val | Home­pa­ge

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!