Tusindfald — Blik (forpremiere)

20 dec 2019 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Tusind­fald udgi­ver på søn­dag, efter en ca. 6 år lang pau­se, en ny EP med den simp­le titel, Blik, men alle­re­de her to dage inden udgi­vel­sen har jeg været så hel­dig at have fået lov at hol­de en for­pre­mi­e­re her på Musik Mig Blidt (lyt læn­ge­re nede)!

Jes­per Lun­da­ger, der står bag Tusind­fald, kører på EP’ens seks num­re vide­re i spo­ret af sin for­ri­ge (og før­ste) EP med drøm­men­de, melo­di­ske pro­duk­tio­ner, der balan­ce­rer mel­lem drøm­mepop og sho­e­ga­ze-gen­ren med et lidt mere elek­tro­nisk twist end f.eks. sho­e­ga­ze-legen­der­ne Cocteau Twins. At der ikke er sket så meget udvik­ling siden sidst, gør mig intet, når det er så smukt og svæ­ven­de udført, som til­fæl­det er her. Rum­klan­ge­ne og de for­skel­li­ge atmos­fæ­ri­ske synt­h­fla­der og langstrak­te gui­tar­fla­der sen­der i hvert fald mig på en vidun­der­lig, sonisk rej­se, hvor tan­ker­ne frit kan vandre.


Jes­per Lun­da­ger i studiet.

Om tiden fra sid­ste udgi­vel­se, Kys fra 2013 og til i dag for­tæl­ler Jes­per Lun­da­ger, at han har for­ladt de tryg­ge ram­mer som stu­de­ren­de på Sonic Col­le­ge i Hader­s­lev og bevæ­get sig ud på arbejds­mar­ke­det og ud i verden:

I star­ten begræd jeg den tab­te tid som stu­de­ren­de, fæl­les­ska­bet og ven­ner­ne der var flyt­tet. Jeg flyt­te­de rundt i hele lan­det, da jeg arbej­de­de som fre­elan­cer og tog opga­ver hist og her. Jeg har været aktiv med at lave lyd og musik, gen­nem arbej­de som lyd­de­sig­ner, men knap så meget på det pri­va­te. På et tids­punkt stod dele af mit lydstu­die i hhv Hor­sens, Oden­se og Roskilde.

Jeg fort­sat­te dog med at arbej­de vide­re på brud­styk­ker af san­ge hist og her, og med en lap­top er det jo hel­dig­vis i dag nemt at arbej­de selv under mini­ma­li­sti­ske forhold.

Min­der­ne og ven­ner­ne fra stu­di­e­ti­den spø­ger stadig:
Et vokal­samp­le af min venin­de Sofie Birch (https://www.birchis.com/) fra 2013 udgi­vel­sen Kys gen­nem­sø­ger hele pla­den, og åbnings- og afslut­nings­num­re­ne er eksem­pel­vis byg­get op omkring mani­p­u­le­re­de samp­les fra gam­le optagelser.

På sam­me måde hol­der jeg meget af at bru­ge gam­melt hardwa­re på nye og sjove måder. Eksem­pel­vis har jeg en gam­mel PC med win­dows 98 stå­en­de, som jeg hol­der af at bru­ge som synt­he­sizer og køre igen­nem en mas­se effek­t­mo­du­ler fra 80’er og 90’erne.

Idéen til num­me­ret “Alting For­an­dres” blev til helt til­ba­ge i 2011. Det er et af de num­re, der bare aldrig vil­le bli­ve fær­digt i stu­di­et, og jeg måt­te til sidst bare sige stop til mig selv, og give slip. “Blik”, og de sid­ste par år af mit liv, har i det hele taget nok været en øvel­se i net­op det­te. At give slip, kom­me vide­re og accep­te­re at tin­ge­ne er som de er, men altid er under forandring.”

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

One Comment

  1. Tom siger:

    Meget smukt! :D

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!