Treefight For Sunlight & 4 Guys From The Future (VICE x WiMP livesessions)

26 maj 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

treefight

Det er mig en glæ­de, at kun­ne præ­sen­te­re to live­ses­sion-video­er fra to dyg­ti­ge dan­ske bands, der beg­ge er i stald hos det kva­li­tets­be­vid­ste pla­de­sel­skab TAMBOURHINOCEROS.

Video­er­ne er kom­met til ver­den i kraft af, at strea­m­ingtje­ne­sten WiMP og medi­e­hu­set VICE Media Dan­mark har ind­gå­et et sam­ar­bej­de om 20 gra­tis live events i 2014, hvor udvalg­te num­re bli­ver fil­met og uplo­a­ded på VICE, Nois­ey (VICE’s musik­si­te), og WiMP.

Tre­e­fight For Sun­light og 4 Guys From The Futu­re har beg­ge mar­ke­ret sig med soli­de, ambi­tiø­se og anmel­der­ro­ste albums de sene­ste år. Beg­ge med moder­ne og skøn­ne bud bud på en fusion mel­lem pop og psy­ke­li­ske elementer.

 

Tre­e­fight For Sun­light (VICE x WiMP livesessions)

Tre­e­fight For Sun­light er på deres sene­ste album Pizza til­ba­ge med deres skæ­ve som­mer­pop med en udtalt lege­syg­hed og ung­dom­me­lig naiv ener­gi. Den­ne sig­na­tur er dog vide­re­ud­vik­let i ret­ning af en stør­re kom­plek­si­tet i de melo­di­ske møn­stre. Det er udfor­dren­de lyt­ning sam­ti­dig med, at det i kraft af de man­ge melo­di­ske krin­gelkro­ge er iøre­fal­den­de lyst (de fal­set­har­moni­er!) og appetitligt.

 

4 Guys From The Futu­re (VICE x WiMP livesessions)

Kvar­te­tet­ten 4 Guys From The Futu­re udkom med i efter­å­ret 2013 med deres andet album Adagio, der bød på en ræk­ke fine alter­na­ti­ve pop­san­ge, der er inspi­re­ret af kraut­ro­ck­ens hang til ambi­en­te og elek­tro­ni­ske eks­pe­ri­men­ter med psy­ke­de­li­ske under­to­ner. Ofte inkorpo­re­rer ban­det smuk­ke vokal­har­moni­er, der væk­ker min­der om Beach Boys.

 

Tid­li­ge­re ses­sions har budt på nav­ne som Speck­tors, Karl Wil­li­am, Lin­ko­ban, Amro, Slo­wolf, Benal, Fit­ness Figu­res og Förtress og The Kis­saway Trail, der har spil­let på en ræk­ke køben­havn­ske adres­ser — både på kon­ven­tio­nel­le spil­le­ste­der og mere utra­di­tio­nel­le venu­es. Se alle tid­li­ge­re ses­sions på Nois­ey.

Næste ses­sion, den 10. ud af de i alt 20, er ons­dag d. 28. maj, hvor den dan­ske dan­ce-pop­per Men­doza ind­ta­ger gal­le­ri VESS — Vester­bro Showroom Oeh­lens­chlæ­ger­ga­de 36, 1663 Køben­havn V kl. 19.00.  Entréen er gra­tis, men man skal være der i god tid for at få plads! Face­book-event.

Hold øje med WiMP og VICE’s face­book­si­der for at få nys om frem­ti­di­ge sessions.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!