This Is You — Carbon Eyes (forpremiere)

7 aug 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

carboneyes-presse

This Is You er et nyt band fra Thi­sted, som nu udsen­der deres før­ste sing­le, Car­bon Eyes. Den udkom­mer ofifci­elt fre­dag den 9. august, men jeg har fået lov at pre­mi­e­re den her på blog­gen inden.

Car­bon Eyes er et dystert alter­na­tivt indi­ero­ck-num­mer udsty­ret med mas­ser af pon­dus og patos inden for et kon­trol­le­ret kaos. Det kan høres, at ban­dets til­holds­sted er en gård langt ude i natu­ren i den nord­ve­stjy­ske natio­nal­park. Her her­sker på den ene side en følel­se af iso­la­tion og ensom­hed, der skin­ner igen­nem på num­me­ret i form af mørk des­pe­ra­tion og det at være fan­get i en kæde af destruk­ti­ve tanker.

På den anden side udfor­drer ele­men­ter af håb og opti­mis­me det dystre uni­vers, og natu­rens skøn­hed og stor­slå­et­hed, som ban­det omgi­ver sig med til hver­dag, er en del af den­ne mod­vægt. Kla­ver­spil­let står for mig som den stær­ke­ste repræ­sen­tant for den­ne mod­vægt til det dystre med dets smuk­ke, lyse klang.

Skis­ma­et mel­lem lys og mør­ke sym­bo­li­se­res også i tit­len Car­bon Eyes. Kul­stof er som bekendt sort og stø­vet, men kan under pres bli­ve til en smuk lys­bry­den­de diamant.

This Is you — Car­bon Eyes

car­bon eyes MM EXCHANGE MSTRD

Sing­len er ble­vet til efter intens vej­led­ning fra Claus Berg­mann (Kit­ty Wu) og Mat­hi­as Ber­tel­sen (Arti­fi­ci­al Brothers).

 

This Is you | Facebook
This Is You | Soundcloud
This Is You | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!