The Shaking Sensations

19 feb 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Shaking Sensations

For nog­le år siden hav­de jeg en dyb fasci­na­tion af post-rock­gen­ren, kata­ly­se­ret især af island­ske Sigur Rós, amei­kan­ske Explo­sions In The Sky og dan­ske Lis Er Stil­le. Jeg føl­te mig til­truk­ket af gen­rens epi­ske måde at bru­ge gui­ta­ren klang­mæs­sigt som enten en krystal­klar, gli­tren­de, rum­klin­gen­de lyd eller som stø­jen­de, ambi­ent element.

Gen­ren udmær­ker sig efter min mening med sin unik­ke evne til at udtryk­ke en form for indestængt længsels­fuld­hed, kom­bi­ne­ret med en stor­slå­et skøn­hed af den slags man rent visu­elt let kom­mer til at kob­le med bil­le­der fra den vil­de og afsi­des natur. Jeg husker da også at have hørt Sigur Rós’ musik i adskil­li­ge trai­le­re for BBC pro­du­ce­re­de natur­pro­gram­mer. Effek­ten er ikke til at tage fejl af. Både musik­ken og bil­le­der­ne synes at læg­ge fle­re læng­der til hin­an­dens ibo­en­de skønhed.

 

Siden er jeg gået lidt død i gen­ren, idet det vir­ker som om, det bed­ste inden for gen­ren alle­re­de er lavet og ikke kan over­gås, sam­ti­dig med at gen­ren synes fast­låst i den sam­me opskrift inde­hol­den­de en vek­sel­virk­ning mel­lem stil­le, reflek­te­ren­de pas­sa­ger der lang­somt byg­ger op til et kli­maks (Explo­sions In The Sky lever i den for­stand per­fekt op til sit navn!). Det­te gør sig sær­ligt gæl­den­de inden­for den rent instru­men­tale udga­ve af post-rocken.

Måske er det for­di jeg har holdt en pau­se fra gen­ren, at jeg igen er ble­vet mod­ta­ge­lig, for jeg er ble­vet ual­min­de­lig glad for dan­ske The Shaking Sen­sa­tions’ nye sing­le Rock­et Sum­mer, der er før­ste smag på det kom­men­de album Start Stop Wor­rying, som er på gaden den 25. marts. Pla­den føl­ger op på debu­ten East of Youth fra 2011.

Rock­et Sum­mer varer ca. 11 minut­ter, hvor post-rock­gen­rens tra­di­tion med at dyr­ke kon­tra­sten mel­lem bom­ba­sti­ske kli­mak­ser og afven­ten­de, tin­dren­de smuk­ke pas­sa­ger bli­ver holdt i hævd. Alli­ge­vel er num­me­ret i min optik ekstremt for­før­en­de i kraft at dets stær­ke melo­di­ske kva­li­te­ter. Noget der især kom­mer til udtryk i num­me­rets anden halv­del. Der­for, som så meget inden for den­ne gen­re — hav tål­mo­dig­hed, når du lytter.

The Shaking Sen­sa­tions — Rock­et Summer

Mp3_Rocket Sum­mer (2013)

Jeg håber Rock­et Sum­mer er repræ­sen­ta­tivt for Start Stop Wor­rying som hel­hed, for i så fald lover det godt! Album­met vil inde­hol­de 6 nye num­re og godt en times musik. Det er ind­spil­let live i Køben­havn i efter­å­ret og er efter­føl­gen­de ble­vet mixet og pro­du­ce­ret af Matt Bay­les i Seatt­le. Matt Bay­les er bedst kendt for sit man­ge­åri­ge sam­ar­bej­de med bands som Masto­don og Isis, men har de sene­ste år også beskæf­ti­get sig med den instru­men­tale rock, hvor både Mono og Caspi­an har været under hans behand­ling. De to sidst­nævn­te har jeg beg­ge tid­li­ge­re dyr­ket intenst. Især Mono’s Hymn To The Immor­tal Wind fra 2009 inde­hol­der nog­le vir­ke­li­ge flot­te numre.

Udover at pro­du­ce­re og mixe pla­den, har Matt også ind­spil­let pia­no og synth på pla­den, hvil­ket har bidra­get til et nyt og ander­le­des musi­kalsk ind­tryk. Om pla­den og pro­ces­sen siger ban­det selv:

Selv­om vi rent gen­re­mæs­sigt sta­dig befin­der os i det de fle­ste kal­der for instru­men­tal post-rock, har vi som band mod­net og tur­de tage nog­le beslut­nin­ger og gå i nog­le nye ret­nin­ger, som umid­del­bart går imod de gængse prin­cip­per og ten­den­ser inden­for gen­ren. Vi har sta­dig num­re som udvik­ler sig over 8–10 minut­ter for til sidst at eks­plo­de­re på helt tra­di­tio­nel vis, men vi har også eks­pe­ri­men­te­ret med kor­te­re num­re og en mere lige­frem ’appro­ach’, både i lydud­tryk­ket og kom­po­si­tio­ner­ne. Sam­ar­bej­det med Matt har bidra­get til en stør­re dyb­de i de enkel­te num­re og hvor vi føl­te at vores debutal­bum i høj grad leve­de ved at være et værk, med num­re som ofte hang sam­men med hin­an­den og gen­nem en hel pla­de vok­se­de, synes vi her, at vi har med seks num­re at gøre, som sag­tens kan stå ale­ne og være repræ­sen­ta­ti­ve for vores musik.”

Ban­det har i øvrigt ind­gå­et afta­le med det tyske pla­de­sel­skab Pelagic Records om udgi­vel­se i Tys­kland, Schweiz, Østrig og Frank­rig, samt Stor­bri­tan­ni­en og Skan­di­navi­en. Sel­ska­bet huser bl.a. blandt andet ban­det God is An Astro­naut og har efter­hån­den etab­le­ret sig som en svær­væg­ter på det euro­pæ­i­ske mar­ked, når det kom­mer til pro­duk­tio­ner og udgi­vel­ser af pla­der inden­for post-metal, post-rock og instru­men­tal rock.

I for­bin­del­se med udgi­vel­sen begi­ver ban­det sig ud på en fire uger lang Euro­pa­tour, der brin­ger dem igen­nem Tys­kland, Bel­gi­en, Frank­rig, Schweiz, Ita­li­en, Østrig, Slo­vaki­et, Tjek­ki­et og Polen.

Dan­mark bli­ver dog ikke snydt. The Shaking Sen­sa­tions giver kon­cert den 15. marts  Musikcaféen i Huset i Magstræ­de sam­men med Nør­re­broko­ret. Fran­ske Ike­ba­na vil også være at fin­de på pla­ka­ten den­ne aften, lige­som fle­re gæster løben­de vil bli­ve offent­lig­gjort. Til for­å­ret den 9. maj på Lop­pen er der end­nu en chan­ce for at ople­ve The Shaking Sen­sa­tions live.

The Shaking Sen­sa­tions | Homepage
The Shaking Sen­sa­tions | Facebook
The Shaking Sen­sa­tions | Soundcloud
The Shaking Sen­sa­tions | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!