The Road To Suicide

18 aug 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

The road To suicide

Oden­se/K­bh-base­re­de The Road To Sui­ci­de har fan­get min opmærk­som­hed med deres drøm­men­de og psy­ke­de­li­ske rock, eller måske mere præ­cist psych-gaze. For­u­den de tra­di­tio­nel­le rock­in­stru­men­ter bru­ger ban­det bl.a. did­ge­ri­doo (blæ­se­in­stru­ment fra abo­ri­gi­ner­ne i det nord­li­ge Austra­li­en), vio­lin, sitar og det mysti­ske instru­ment the­re­min, der er et elek­tro­nisk musikin­stru­ment, hvor lyden frem­brin­ges ved at bevæ­ge hæn­der­ne mel­lem to anten­ner uden at røre instru­men­tet overhovedet.

Ban­det, der tæl­ler 7 med­lem­mer, udgav på Levi­ta­tion Records den 20. maj i år en split-EP med ban­det Spö­kra­ket, der bevæ­ger sig i et beslæg­tet lydu­ni­vers. På EP’en glim­rer The Road To Sui­ci­de med tre num­re af ca. 24 minut­ters varig­hed i alt.

Nu kald­te jeg musik­ken for psych-gaze og hvor­for nu det? Jo, musik­ken har klok­ke­kla­re psy­ke­de­li­ske eller næsten spi­ri­tu­el­le ele­men­ter, spe­ci­elt num­me­ret Look­ing For Water. Til tider min­der det om et imag­i­nært sound­tra­ck til et svam­pe­trip — eller ret­te­re sådan som jeg fore­stil­ler mig, at sådan et trip må være (idet jeg aldrig har prø­vet det). Der­u­d­over er der noget kraf­tigt hyp­no­tisk over de tre num­re. De synes at snur­re lang­somt og tæt på søvn­d­ruk­kent om sin egen akse, hvil­ket resul­te­re i at lyt­te­ren lul­les ind i en slags under­be­vidst tåge af intens men­tal stilstand.

Som ban­det selv meget præ­cist udtryk­ket det, er musikken:

(…)et fly­den­de lyd­land­skab gen­nemvæ­det og oplyst af gni­stren­de dopa­min-nedslag, på én gang kom­forta­belt og trygt omfav­nen­de som var­me vand­mas­ser ‑og sam­ti­dig helt dybt nede og krad­se i under­be­vidst­he­den, så den uvil­kår­ligt er nødt til at flyt­te på sig! Hyp­no­tisk opad­gå­en­de spira­ler af musik tager til­hø­rer­ne med over i en præ-bevidst sindstil­stand, på smer­te­græn­sen til eufori..”

 

Psy­ke­de­li­ske videoer:

 

Ind­spil­ning og mix­ning af et debutal­bum er rap­por­te­ret påbegyndt.

Ban­det skul­le være meget kom­pe­ten­te live. I år har de bl.a. spil­let med Papir på Dro­ne, var­met op for Tamaryn på Sten­ga­de og spil­let på Hen­rys Dream Festi­val. Og i efter­å­ret kan du fan­ge dem her:

19. sep­tem­ber — Flux Festi­val Aarhus
10. okto­ber — Lop­pen w. Aste­roid #4
11. okto­ber — Radar — Aar­hus Psych Fest

 

The Road To Sui­ci­de | Facebook
The Road To Sui­ci­de | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!