The New Division

21 nov 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

The New Divi­sions sene­ste EP Night Esca­pes har dan­net sound­tra­ck til mit liv den sen­ste uge. Det fire mand sto­re LA-base­re­de band gør sig i synt­h­præ­get pop med tyde­li­ge trå­de til 80’erne og bands som Joy Divi­sion, New Order og Depe­che Mode. Sam­ti­dig peger lyden i ret­ning af et moder­ne og let­te­re sci­en­ce fiction-agtigt udtryk.

På den­ne EP når The New Divi­sion hidtil uane­de høj­der med drøm­men­de, stor­la­den­de kom­po­si­tio­ner, der både kan være til­ba­ge­læ­ne­de og dansab­le alt efter lyt­te­rens humør. Men fæl­les for EP’ens fire num­re er, at de har en beru­sen­de effekt. Man bli­ver som lyt­ter lige­som “swept away”. Jeg vil frem­hæ­ve to num­re til trods for den gene­rel­le skyhø­je kva­li­tet (der i øvrigt kan opfat­tes gan­ske bogstaveligt).

Især før­ste num­mer Pri­de, er fuld­stæn­dig magisk med sit fyl­di­ge lyd­bil­le­de, der på mer­st­lig­vis byg­ges op af fejen­de, gli­tren­de gui­tar­strøg og lige dele krystal­kla­re og vin­di­mi­te­ren­de synt­hs, dybe bas­gan­ge og en fjern, længsels­fuld vokal. Det kom­mer i min ver­den tæt på eufori i sin rene­ste form. Bedst som man tror, at det ikke kan bli­ve bed­re, intro­du­ce­res en melo­disk udbyg­ning ved ca. 3.20. Det­te ekstra lag i num­me­rets sid­ste fjer­de­del, hvor voka­len sam­ti­dig let­ter og har direk­te kurs mod him­len, ful­den­der et ekstremt smukt og vel­kom­po­ne­ret num­mer. Fik jeg sagt, at jeg knu­sel­sker det?

De fine detal­jer står i øvrigt i kø for at bli­ve frem­hæ­vet. Lig f.eks. mær­ke til over­gan­gen ved 2.15 og især 3 minut­ters mær­ket, i fag­s­prog et såkaldt drop, der lyder som en mel­lem­ting mel­lem en telt­lyn­lås fra en anden ver­den og et digi­ta­li­se­ret smæk­kys. Den­ne lækre lyd faci­li­te­rer over­gan­gen mel­lem en inten­si­tets­op­trap­ning og genin­tro­duk­tion til den “ful­de lyd” med fast beat og hoved­me­lo­di. Ikke i sig selv noget sær­ligt, det er vir­ke­lig­he­den et klas­sisk vir­ke­mid­del, men er her kre­a­tivt veludført.

På titelnum­me­ret Night Esca­pe får The New Divi­sion hjælp af den græ­ske chil­lwa­ve duo Keep Shel­ly In Athens, der bidra­ger til et mere føl­somt og næn­somt udtryk. Her kan du trygt luk­ke øjne­ne og lade dig syn­ke hen i en blød imag­i­nær sky .

 

Her i øvrigt et par ældre tra­cks, jeg godt kan lide fra EP’en Rook­ie:

 

The New Divi­sion | Homepage

The New Divi­sion | Facebook

The New Divi­sion | Soundcloud

The New Divi­sion | Bandcamp

The New Divi­sion | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!