The Malpractice — Tectonics

11 maj 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Front­man­den i The Mal­pra­cti­ce er Johan­nes Gam­mel­by, kendt fra Beta Satan og I Am Bones, hvor han også slår sine fol­der. Debutal­bum­met fra The Mal­pra­cti­ce, Tecto­ni­cs udkom okto­ber sid­ste år, men først for­ny­lig fik jeg lej­lig­hed til at dyk­ke ned i det for alvor.

Det er en pla­de, der stik­ker i fle­re ret­nin­ger, men over­ord­net bevæ­ger den sig mel­lem en udtalt pop­pet side og en mere ener­gisk, rock­et side. Beg­ge dele fun­ge­rer, pri­mært for­di det voka­le udtryk skif­ter karak­ter, efter hvil­ken stil grup­pen går efter. Den pop­pe­de vokal er lyse­re og mere føl­som, og omvendt er voka­len mere rå, hæs eller forvræn­get. når udtryk­ket er mere rockorienteret.

The Mal­pra­cti­ce’ for­skel­li­ge musi­kal­ske udtryk leder tan­ker­ne hen på kunst­ne­re som Nine Inch Nails, Mew og Kas­h­mir, men er alli­ge­vel sin egen. Gene­relt her­sker den gode melo­di, og der er impo­ne­ren­de man­ge, vel­til­ret­telag­te gui­tar hooks.

En anbe­fa­ling her fra! Ban­det kan for­re­sten ople­ves på det­te års Spot Festival.

Det hele går efter min mening op i en høje­re enhed på num­me­ret It’s All About Love, som er min favo­rit på pladen.

The Mal­pra­cti­ce — It’s All About Love (Tecto­ni­cs, 2010) (Right cli­ck to download)

The_­Mal­pra­cti­ce_-_Tecto­ni­cs_-_08_-_ItÆs_Al­l_A­bout_­Love

The Mal­pra­cti­ce — The Human Con­di­tion (Tecto­ni­cs, 2010) (Right cli­ck to download)

The_­Mal­pra­cti­ce_-_Tecto­ni­cs_-_11_-_The_Hu­man_Con­di­tion

The Mal­pra­cti­ce — Oh, the Iro­ny by Crun­chy Frog

The Mal­pra­cti­ce — We The Drow­ned from John Ban­di­ni on Vimeo.

 

The Mal­pra­cti­ce | Facbook

The Mal­pra­cti­ce | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!