The Great Dictators

11 maj 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

The Gre­at Dicta­tors star­te­de i juni 2011 som en trio, dan­net af for­san­ger Dragut Lugalza­go­si, og kort efter blev grup­pen udvi­det med 4 medlemmer.

De 7 gut­ter elsker alle slags sto­re følel­ser, den gode melo­di, skæ­ve og knap så skæ­ve instru­men­ter, alt lige­fra sfæ­ri­ske bal­la­der til swin­gen­de bar-hym­ner, Ame­ri­ca­na-var­me og nor­disk melan­ko­li, og ban­dets mål er at kom­bi­ne­re alle dis­se ele­men­ter i deres musik.

Og hvor­dan lyder det så i prak­sis? Det lyder som mørk og melo­di­øs folk ala Tin­der­sti­cks og The Natio­nal. Dragut Lugalza­go­sis stem­me er vir­ke­lig stærk. Den er mørk og sprød og dare I say — sexet. Der­til kom­mer at ban­dets brug af tal­ri­ge instru­men­ter ska­ber en et nuan­ce­ret lyd­bil­le­de, som er let at forel­ske sig i.

The Gre­at Dicta­tors vil i løbet af 2012 udgi­ve en EP Tri­lo­gi. Den før­ste When I Waltz udkom i mid­ten af janu­ar i år og er co-pro­du­ce­ret og mixet af Niko­laj Nør­lund. Her bli­ver der bl.a. spil­let på  sav, auto­har­pe, banjo og har­moni­ka, imens front­mand Dragut Lugalza­go­si syn­ger med sin dybe og drøm­men­de røst.

Her er nog­le eksemp­ler fra den­ne EP:

 

Anden del i tri­lo­gi­en Hor­r­orscopes ram­mer gaden d. 11. juni og mixes af Mor­ten Bue (Mew, Figuri­nes, Under Byen). Hvis du spør­ger mig er kva­li­te­ten sta­dig meget høj. I hvert fald at døm­me efter før­ste udspil fra den­ne EP, som røg onli­ne for et par dage siden:

 

Tri­lo­gi­en bli­ver kom­plet i decem­ber med den sid­ste EP, og næste år udkom­mer debutpladen.

Hold øje med The Gre­at Dicta­tors i 2012! I mel­lem­ti­den kan du høre fle­re tra­cks på ban­dets bandcamp eller soundcloud profil.

 

The Gre­at Dicta­tors | Bandcamp

The Gre­at Dicta­tors | Facebook

The Gre­at Dicta­tors | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!