TÅRN

1 jul 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Tårn

Når man får en mail fra et nyt band — TÅRN, der på even­tyr­lig vis ind­le­des med orde­ne: “Midt i kon­ge­ri­get lig­ger en ø med en by med et tårn. Her boe­de vi og her­fra udsprang vores musik, ud af ven­skab og uskyl­dig ung­dom­skær­lig­hed.”, bli­ver man nysgerrig.

Og når man så tryk­ker på lin­ket til video­en til Hvis Du Vil Ha’ Mig og kan kon­sta­te­re, at TÅRN også laver even­tyr­lig god musik, så bli­ver man glad! Lyt engang til den­ne dej­li­ge nostal­gi­ske sang:

TÅRN — Hvis Du Vil Ha’ Mig

 

Om num­me­ret, som TÅRN selv har pro­du­ce­ret, for­tæl­ler bandet:

Hvis Du Vil Ha’ Mig er min­det om den før­ste forel­skel­se, fra den tid, hvor tøser­ne plud­se­lig ikke bare var under­li­ge og det igen gjaldt om at bli­ve fan­get, når man lege­de piger­ne-efter-dren­ge­ne i sko­le­går­den. Om den­gang du drak sig fuld i rød soda­vand og festen slut­te­de klok­ken ti. Om den­gang du cyk­le­de til sko­le­fest i dit sti­ve­ste puds, spi­ste salt­stæn­ger og dan­se­de stopdans.”

TÅRN er end­nu ikke sig­net hos nogen, men når man lyt­ter til de to andre san­ge, som ban­det har onli­ne, står det klart, at det kun kan være et spørgs­mål om tid før et pla­de­sel­skab bider på. TÅRN har et solidt, blidt tag på rock­en, og lyrik­ken er over­be­vi­sen­de efter­tænk­som og bit­ter­sød som jeg godt kan lide den. Melo­di­er­ne og tek­ster­ne er fak­tisk så char­me­ren­de og iøre­fal­den­de, at jeg får lyst til at syn­ge med — noget som jeg ellers ikke gør så meget i!

Tjek bare den­ne som­mer­melan­kol­ske smuksak af en sang om ulyk­ke­lig kærlighed!

TÅRN — Solskin Over Tage (live i Bla­ck Tornado)

 

Tårn har til­sy­ne­la­den­de eksi­ste­ret i noget tid. Den­ne sang kan date­res til­ba­ge til decem­ber 2012, og viser lige­som de andre præ­sen­te­re­de san­ge en vel­ud­vik­let sans for den gode melodi!

Tårn — Ud Af Mit Vindue

 

Tårn | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!