SUKK

27 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

SUKK PRESSE FOTO

SUKK er en nyud­sprun­get mand-og-kone duo, Johan­ne Jep­sen og Peter Simon­sen fra Køben­havn, der siden de mød­te hin­an­den som gan­ske unge har haft musik­ken og natu­ren som fæl­les omdrejningspunkter.

Det er der kom­met en anbe­fa­lel­ses­vær­dig EP ud af, der er kraf­tigt inspi­re­ret af sær­ligt det nor­di­ske vin­ter­hal­vårs gol­de natur samt dets mør­ke og biden­de blæst. Par­ret blan­der orga­ni­ske instru­men­ter som stry­ge­re, blæ­se­re, kir­ke­or­gel og klok­ke­spil med synt­he­sizers og elek­tro­ni­ske ele­men­ter til et episk, fil­misk udtryk, der kon­stra­stes af Johan­ne Jep­sens sår­ba­re dansk­spro­ge­de lyrik og voka­le fremførsel. 

Det skin­ner igen­nem i musik­ken, at par­ret har en for­kær­lig­hed og for­stå­el­se for livets melan­ko­li. Kunst­ner­nav­net “SUKK” anty­der i sig selv den følel­se af længsel, som deres musik inde­hol­der og som sam­ti­dig er en inte­gre­ret del af melan­ko­li­ens væsen. Man kan med andre ord høre man­ge suk i SUK­K’s musik.

Her er et par eksemp­ler i form af den blæ­ser-præ­ge­de Den Her Må Jeg Kla­re Selv og den mere elek­tro­nisk fun­de­re­de Pas På Det Smit­ter.

SUKK — Den Her Må Jeg Kla­re Selv

SUKK — Pas På Det Smitter

 

SUK­K’s debut-EP er ind­spil­let og mixet i par­rets lil­le dag­ligstue på trej­de sal I Van­lø­se. Den er til­gæn­ge­lig digi­talt på både på WIMP, Spo­ti­fy og iTunes.

SUKK | Homepage
SUKK | Facebook
SUKK | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!