Sounds of 80’s sci-fi Vol. 2 (inspireret af Stranger Things, Blade Runner, John Carpenter)

16 aug 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Til­ba­ge i 2016, efter at have knus­fo­rel­sket mig i seri­en Stran­ger Thin­gs, beslut­te­de jeg mig for at dele en play­li­ste, jeg igen­nem åre­ne hav­de kom­pi­le­ret på bag­grund af min kær­lig­hed til synth-præ­get film­mu­sik og i det hele taget musik med ana­lo­ge synt­he­size­re som cen­tralt instru­ment. Sær­ligt den slags, som bader musik­ken i drøm­men­de fir­ser-sci-fi nostal­gi. Fein­s­ch­meck­e­re vil­le måske kal­de gen­ren, når den får et mere ryt­misk præg, for synt­hwa­ve og for de få num­re med vokal — synt­hpop. Under alle omstæn­dig­he­der har play­li­sten har fået en del opmærk­som­hed og har i skri­ven­de stund 868 føl­ge­re på Spo­ti­fy, hvil­ket jo er en pæn sjat!

Tred­je sæson af Stran­ger Thin­gs blev rul­let ud i star­ten af juli, og i for­læn­gel­se her­af, synes jeg, det er ble­vet tid til at dele vol. 2 af den­ne sær­li­ge play­li­ste, hvis lydu­ni­vers udover Stran­ger Thin­gs er inspi­re­ret af film­kom­po­ni­ster som Cliff Mar­ti­nez (Dri­ve, Sola­ris), Van­ge­lis (Bla­de Run­ner), og John Car­pen­ter (Hal­lowe­en). Det mør­ke, mysti­ske og melan­kol­ske domi­ne­rer, men der er, lige­som det var til­fæl­det med vol. 1, også gjort plads til lyse, håbe­ful­de synt­hs som rimer på 80’er-ungdom ala wal­k­men, denim, neon­far­ver og tyg­ge­gum­mi­boble­blæ­sen­de rul­les­køjtepi­ger — og dren­ge. Jeg vil dog ger­ne under­stre­ge, at jeg ikke har valgt noget musik fra fir­ser-æra­en (det hele er rela­tivt ny musik). Play­li­sten inde­hol­der kun musik fra det sene­ste årti eller derom­kring, og num­re­ne er crè­me de la crè­me af al den synth-base­ret musik, jeg har hørt gen­nem de sid­ste 3 år. Det håber jeg, du kan høre!

Nok snak. Vær­s­go at bade dig selv i en ver­den af synt­hs (efter tracklisten)!

Trackliste — Sounds of 80’s sci-fi Vol. 2

1. Com Tru­i­se — Ultra­fi­che of You
2. Sym­me­try — Yes
3. Disa­ster­pea­ce — Tit­le (From the movie It Fol­lows)
4. Rum­pi­stol — Slo­wer Drops
5. Makeup And Vani­ty Set — Homecoming
6. S U R V I V E — Dirge
7. Lorn — Bat­ty’s Theme
8. Ken­ton Slash Demon — Arp8 — Mixed
9. Mega Dri­ve — Crimewave
10. Gun­s­hip — Kitsune
11. Ryan Davis & Micro­trau­ma — Tra­ces (Ori­gi­nal Mix)
12. Dan­ger — 7.53
13. The­a­tre of Delays — The Mor­ning After
14. HVOB & Win­ston Mar­hall — The Bla­me Game
15. The­a­tre Of Delays — Air
16. DEEP LEARNING — Fre­edom of Things
17. The Toxic Aven­ger — Make This Right
18. Sinoia Caves — 1983 — Main Theme
19. The­a­tre Of Delays — Dif­fe­rent Paths
20. The Alp­ha­bet Zero — Fri­ends Don’t Lie (feat. Kel­lie Besch)
21. Waves­ha­per — A Pic­tu­re In Motion
22. Scatt­le — Love and Madness
23. The Toxic Aven­ger — My Only Chance
24. Chro­me Sparks — Goddess
25. Makeup And Vani­ty Set — The Apartment
26. S U R V I V E — Omni­ver­se — Los Ange­las CA — 4–17-17
27. Lorn — Out Of The Frame
28. Throwing Snow — V
29. Makeup And Vani­ty Set — Lifetimes
30. Ges­af­felste­in — Reset
31. Anton Belov — Reti­cent (Dimedrol remix)
32. Makeup And Vani­ty Set — At Peace
33. Poly­na­tion — Ode
34. Rone — (OO)
35. Nils Fra­hm — Spell
36. Ges­af­felste­in — Ever Now
37. Com Tru­i­se — Pri­vil­e­ge Escalation
38. Poly­na­tion — Animus
39. Crywolf — Ultravi­o­lent Pt. II (Levi­ta­te Reimagination)
40. Rone — Motion II
41. André Brat­ten — Commonwealth
42. New Rome — Bro­ken Harmony
43. Chro­ma­ti­cs — Shadow
44. Zola Jesus — Wise­blood (John­ny Jewel Remix)

 

Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du jo pas­sen­de dyk­ke ned i den før­ste play­li­ste fra 2016:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!