Song For Wendy

22 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Song For Wen­dy er duo­en og kære­ste­par­ret Mads Mouritz og Disa fra hen­holds­vis Dan­mark og Island.

Debut­pla­den Mee­ting Point består af 11 num­re hvoraf 7 er ind­spil­let live for­skel­li­ge ste­der i Dan­mark. Pla­den er end­nu ikke udkom­met i Dan­mark, men kan down­lo­a­des fra icelandicmusic.com for $12.

Album­met inde­hol­der hoved­sag­ligt kær­lig­heds­du­et­ter, hvor de to tur­tel­du­er har sat musik til klas­si­ske engel­ske og ame­ri­kan­ske dig­te. Inspi­re­ret af Bri­an Enos ambi­en­te peri­o­de samt Neil Young bru­ger duo­en atmos­fæ­risk key­bo­ard og fin­ger­pi­ck­ing på gui­tar til at ska­be smuk­ke og drøm­men­de stem­nin­ger. 40’erne og 50’ernes klas­si­ske musi­cal duet­ter har lige­le­des været en inspirationskilde.

På album­met med­vir­ker for­u­den Disa og Mouritz et lil­le hold musi­kal­ske gæster, der­i­blandt Anders Mat­hi­a­sen (Mur­der), Elou Elan, Jakob Mil­lung (moi Capri­ce), Mik­kel Pet­ter­son (Ali­ce Sings), trom­mesla­ge­ren Mads Ander­sen og blæ­ser­ne Dansk Metal (Hyh­ne, Tran­berg, Munk).

 

 

Se san­gen The Night bli­ve opført live på island­sk tv:

 

Hvis du er så hel­dig at bo i vestjyl­land kan du fan­ge Song For Wen­dy live den 24. febru­ar på Vostrup Efter­sko­le i Tarm.

 

Song For Wen­dy | Facebook

Song For Wen­dy | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!