SOAK — en stjerne i svøb

25 mar 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

soak

Hen­des arti­st­pro­fil på Face­book lyder: “Short Irish kid who appre­ci­a­tes Dra­gons & Dinosaurs. Has won­ky bot­tom teeth & wri­tes song. Kind of fun­ny some­ti­mes. Inte­r­e­sts: Gui­tars, scrap­books and giraf­fes. Occa­sio­nal­ly turtles.”

Der­u­d­over ska­ter hun i sin fri­tid. Umid­del­bart lyder hun jo som en gen­nem­snit­ste­e­na­ger. Men skin­net bed­ra­ger. I den grad!

Jeg blev nem­lig blæst bag­over, da jeg for et par år siden hør­te den kun 16 åri­ge sin­ger-songwri­ter Bri­die Monds-Wat­son fra Bel­fast fra Nord Irland, der går under kunst­ner­nav­net SOAK. Med to EP’er med tre san­ge på hver impo­ne­re­de hun mig med sin evne til at skri­ve sang­tek­ster og melo­di­er med en let­hed og ind­sigts­fuld­hed som man­ge ældre kol­le­ga­er aldrig kom­mer i nær­he­den af, eller i hvert fald ikke for­mår at kom­mu­ni­ke­re så rent og fint som til­fæl­det er med SOAK. Hen­des vokal taler direk­te til hjer­tet med en uskylds­ren og char­me­ren­de kva­li­tet, der er sær­de­les svær at ryste af sig.

Med andre ord er det en fuld­stæn­digt van­vit­tig stan­dard den­ne unge irske dame læg­ger for dagen!

Tjek blot Sea Cre­a­tu­res fra EP’en af sam­me navn:

SOAK — Sea Creatures

 

Også num­re­ne Numb og Trains fra EP’en Trains hører til mine favo­rit­ter

SOAK — Numb

SOAK — Trains

Trains her i en live­ver­sion, som jeg end­nu bed­re kan lide:

 

Her lidt over et år efter at dis­se to EP’er så dagens lys, er hun ende­lig ble­vet sig­net af ingen min­dre end det fremad­stormen­de skot­ske electro­pop-band Chvr­ches’ nye pla­de­sel­skab Good­bye Records. Det er sel­ska­bets før­ste sig­ning, og for­hå­bent­lig kan den­ne blåstem­pling være med til at ska­be noget opmærk­som­hed omkring SOAKS bety­de­li­ge talent.

EP’en Blud, der udkom for en uges tiden siden er mere atmos­fæ­risk, har fle­re lag og i det hele taget flot­te­re pro­du­ce­ret. Den inde­hol­der des­u­den et Chvr­ches remix.

Hvis titelnum­me­ret ikke vin­der dig over, så står ver­den ikke læn­ge­re. Blud er et min­dre mira­kel af en sang! Jeg er deci­de­ret afhæn­gig af dens skøn­ne bit­ter­sø­de melo­di og let fol­ke­de instru­men­te­ring. Og så bli­ver jeg aldrig træt af at lyt­te til Bri­die Monds-Wat­sons vokals unik­ke klang. Des­u­den spil­ler Bri­die alle instru­men­ter selv på Blud, und­ta­gen bassen.

SOAK — Blud

 

Giv resten af EP’en et lyt!

 

 

En stjer­ne i svøb måske? Hvad synes du?

 

SOAK | Homepage

SOAK | Facebook

SOAK | Bandcamp

SOAK | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!