Snigpremiere: The Oceans gennemgår deres debut-EP track-by-track

19 aug 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

En dag før den offi­ci­el­le relea­se på The Oce­ans debut-EP med den simp­le titel EP I, kan du eks­klu­sivt høre den på Musik Mig Blidt lidt læn­ge­re nede i indlægget.

EP I er før­ste del af en dilo­gi, hvor den anden EP udkom­mer i star­ten af 2019. EP I er den gla­de, som­mer­pla­de i dur, hvor EP II vil være mod­sæt­nin­gen; den melan­kol­ske, vin­ter­pla­de i mol. San­ge­ne på beg­ge EP’er er frug­ten af omkring tre års sangskriv­nings­ar­bej­de med at fin­de frem til The Oce­ans iden­ti­tet og kerne.

Vokal­klan­ge­ne, de simp­le melo­di­ers stor­lad­ne støjpop­pe­de ind­pak­ning og den ener­gi­ske per­kus­sion (på nog­le num­re) på EP I min­der mig lidt om én af mine abso­lut­te ynd­lings­bands — dan­ske Kis­saways Trails. Ynd­lings­num­me­ret er nok sid­ste sang på pla­den — Song To Mol­ly, hvor bl.a. de hvi­nen­de gui­ta­rer og det højstem­te og fæl­les­san­gind­by­den­de voka­l­ar­bej­de vir­ke­lig gør num­me­ret til en beru­sen­de, livs­be­kræf­ten­de affære.

Lyt til EP’en her:

 

Track by track gennemgang af The Oceans

Intro

Det er åbnings­num­me­ret på vores debut EP, og det er det sid­ste num­mer, der blev skre­vet til pla­den. Det er tænkt som en tål­mo­dig og dro­net intro­duk­tion til hvem The Oce­ans er, og hvad der er vores lyd. Mes­sen sidst i san­gen er en ansku­el­se af, at hver­ken tid, rum, kær­lig­hed, livet etc. er line­ært. Den anden EP i dilo­gi­en har sam­me opbyg­ning, og der­for har vi skre­vet en intro sang til beg­ge EP’er.”

My Copen­ha­gen Love

My Copen­ha­gen Love hand­ler om søgen og jag­ten efter noget mere. Noget man ikke ved, hvad er. Drøm­men, pigen eller ste­det man vil være. Den hand­ler om ikke at være til­freds med, hvor man er, for­di man vil mere. Man SKAL mere. Men man kan ikke fin­de det, lige­gyl­digt hvor meget man vader op og ned af gader. Det lig­ger dog der­u­de, og en dag vil det lyk­kes. Det er et af de aller­før­ste num­re, som vi har skre­vet til­ba­ge engang i 2015, og det gav der­for rig­tig god mening for os at sen­de det ud som før­ste sing­le til EP’en.”

We Real­ly Miss You

Det er en hyl­dest sang til en livslang bed­ste ven, som desvær­re ikke læn­ge­re er iblandt os. San­gen har været med til at bear­bej­de sor­gen over tabet, og den er skre­vet, som man vil­le snak­ke til hen­de. Den gla­de og upbe­at melo­di er skre­vet sådan, så man med glæ­de min­des om alle de gode stun­der og sam­ta­ler, når den bli­ver afspil­let. Når vi spil­ler den live, er det dog altid med en klump i hal­sen og et kys mod himlen.”

She

Den mest direk­te kær­lig­heds­sang på pla­den skre­vet til pigen, man er forel­sket i. Det er en bal­la­de pak­ket ind i en mas­se gui­tar støj, og et num­mer der giver en god ro til EP’en, hvor­for vi også har pla­ce­ret det ca. midt på pladen.”

You & Me

You & Me, er en hyl­dest til kær­lig­hed, og den tager udgangs­punkt i et ungt og befri­en­de naivt, elsken­de par. Og så er den et sta­te­ment om at kær­lig­hed er for os alle. Lige­gyl­digt hvil­ken reli­gion, race, far­ve, sexu­a­li­tet osv. man til­hø­rer. Alle har ret til at elske eller bli­ve elsket uden at bli­ve tvun­get til- eller benæg­tet at elske. Kær­lig­hed er en men­ne­ske­ret. Den er skre­vet om og til alle kær­lig­heds­par i ver­den — unge, gam­le, hete­ro­seksu­el­le, homo­seksu­el­le, biseksu­el­le, trans­seksu­el­le, par med for­skel­lig race, far­ve og køn, osv. Love above all.”

Song To Molly

San­gen er skre­vet en tid­lig mor­gen uden nogen nat­te­søvn i ren eufori og glæ­de over livet. Og den hand­ler om det selv­sam­me – den rus man kan ople­ve ved, når noget er rig­tig godt og dej­ligt. Det kan være pigen, ens ven­ner, musik, kunst, alko­hol, et stof, livet, etc. Den hand­ler om at omfav­ne og elske livet og hinanden.”

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!