Snake & Jet’s Amazing Bullit Band

25 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hvis du har hang til psych-rock fra 70’erne skal du tjek­ke nye­ste pla­de fra Sna­ke & Jet’s Ama­zing Bul­lit Band ud. Som ban­dets navn anty­der, er det­te ikke er ste­ner rock. Vi ovre i den høje­ner­gi­ske afde­ling af det psykedeliske.

Den nye pla­de har fået tit­len Stuff That Rota­te, og Ban­dets to med­lem­mer Thor Ras­mus­sen og Tho­mas Fre­de­rik­sen aka Sna­ke & Jet har ladet gui­tar og vokal fyl­der mere end på de fore­gå­en­de albums, ”X‑Ray Spi­rit” og ”Pea­ce­bo­at”. Men omdrej­nings­punk­tet er sta­dig gro­oves. Ordet “omdrej­nings­punkt” er nær­mest et tema i sig selv på pladen.

Sna­ke & Jet udtaler:

”Pla­den vi har lavet rote­rer og ofte om en ker­ne. Men det er ikke det vig­ti­ge. Det er sel­ve bevæ­gel­sen; det at lang­somt nær­me sig noget. At kred­se omkring. Hvis man ikke kom­mer det nær­me­re, har man rote­ret med og deri ople­vet et tyng­de­felt af lyde. Musik­ken har den cir­ku­læ­re bevæ­gel­se som motiv. Det fly­der natur­ligt og næg­ter at stop­pe. Ryt­men dre­jer. Melo­di­er går i ring. Tema­er gen­ta­ges, men på en ny påbe­gyndt bane og for­skel­li­ge ste­der i for­tæl­lin­gen. Som hel­hed beun­dres fri­he­den i eska­pis­me (rock­ens vig­tig­ste væsen). Men det skal være kro­p­s­ligt at unds­lip­pe vir­ke­lig­he­den. Det even­tyr­li­ge og for­tryl­len­de, det ople­ve­de og san­se­de er syste­mets bræn­den­de sol. Revol­ves aro­und revolving.”

Tema­er som vir­ke­lig­heds­flugt, tvivl, for­brug og kærlighed/begær dan­ner des­u­den bag­grund for pla­dens tekstunivers.

Bla­ck Eggs er den cat­chy før­ste sing­le pla­den. Kan du føle gro­oven? Så husk at down­lo­a­de og tag den med ud i solen!

 

Stuff That Rota­tes lan­der i pla­de­for­ret­nin­ger­ne 30. april i Skan­di­navi­en og i maj i Bene­lux, Tys­kland og UK. Men pla­den kan alle­re­de lyt­tes til på Spo­ti­fy (link i bun­den af indlægget).

Hvis du ikke har hørt om Sna­ke & Jet’s Ama­zing Bul­lit Band før, så tjek også lige et par guld­korn fra debutpladen:

 

Sna­ke & Jets Ama­zing Bul­lit Band — X‑Ray

Sna­ke and Jets Ama­zing Bul­lit Band — X‑Ray

 

Sna­ke & Jet’s Ama­zing Bul­lit Band spil­ler på Spot Festi­val den 4.–5. maj i Århus og kan også ople­ves i Køben­havn den 24. maj på Huset i Magstræ­de.

 

Sna­ke & Jet’s Ama­zing Bul­lit Band | Homepage

Sna­ke & Jet’s Ama­zing Bul­lit Band | Facebook

Sna­ke & Jet’s Ama­zing Bul­lit Band | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!