Small Feet — Liar Behind The Sun EP

7 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

small feet

I man­ge år kæm­pe­de Simon Stå­l­ham­re med min­dre­værds­kom­plek­ser og tur­de ikke vise sine san­ge frem for omver­de­nen. Det ændre­de sig, da han en dag mød­te Jacob Sna­ve­ly, som over­tal­te ham til at tage sine san­ge seri­øst. Kort efter kom Chri­stop­her Can­til­lo til og de dan­ne­de Small Feet.

Lad mig slå fast med det sam­me, at Simon Stå­l­ham­re godt kan pak­ke sine min­dre­værds­kom­plek­ser langt væk! Han besid­der et åben­lyst sangskri­ver­ta­lent og for­mår med sin stem­me, at ram­me en rå ærlig­hed og nai­vi­tet, som kun få kan. Sam­men­lig­nin­gen med Dani­el John­ston lig­ger lige for, men man kan også sag­tens mær­ke Stå­l­ham­res kær­lig­hed til Neil Young samt inspira­tions­kil­der­ne Red Hou­se Pain­ters, Bill Cal­la­han, Nick Dra­ke, Tow­nes Van Zandt og Leo­nard Cohen.

EP’en er ind­spil­let lo-fi, og det fun­ge­rer god, for­di det ufuld­kom­ne lyd­bil­le­de har­mone­rer godt med  Stå­l­ham­res skrø­be­lig­hed, der i sig selv er en attrak­tion i ban­dets lyd. Sam­ti­dig er melo­di­er­ne smuk­ke og og let­til­gæn­ge­li­ge på en gam­mel­dags Beat­les-agtig måde, i den for­stand at de er for­holds­vis lige ud af vej­en. Lo-fi lydens stø­vet­hed hjæl­per også den­ne asso­ci­a­tion godt på vej. Karak­te­ri­stik­ken gæl­der pri­mært EP’ens upbe­at num­re. Den anden halv­dels melo­di­er er mere kom­plek­se og tøven­de i sin struk­tur, som om Stå­l­ham­re vejer sin ord med ekstra omhu.

Sidst men ikke mindst har vi Stå­l­ham­res stem­me, der emmer af auten­ti­ci­tet og inder­lig­hed. Nok snak, nu til sel­ve musikken.

Et eksem­pel på et upbe­at nummer:

Liar Behind The Sun

Det røren­de num­mer, Rivers, er ind­spil­let på en iPho­ne og lyder som om, det er ind­spil­let i gigan­tisk tom slag­te­hal. Den­ne rå, men sam­ti­dig rum­klin­gen­de lyd under­støt­ter dyb­der­ne i san­gens ind­holdsi­de fornemt.

Small Feet — Rivers

 

Giv hele EP’en et lyt:

 

Glæd dig til efter­å­ret, hvor debutal­bum­met, From Far Enough Away, Eve­ryt­hing Sounds Like The Oce­an, udkommer.

 

Small Feet | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!