Sleep Party People

28 nov 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Først for­ny­lig begynd­te jeg at lyt­te intenst til Sle­ep Par­ty Peop­le’s debutal­bum, der udkom til­ba­ge i janu­ar. Da jeg først hør­te Bri­an Batz’ sæl­som­me musik, var jeg ambi­va­lent omkring den mani­p­u­le­re­de vokal, som domi­ne­rer på fler­tal­let af san­ge­ne. Den fore­kom mig en smu­le påta­get og unødvendig.

Men nu — efter at have lyt­tet til pla­den i dens hel­hed fle­re gan­ge, har jeg skif­tet mening. Voka­lens barn­li­ge klang rum­mer en melan­kolsk skøn­hed, men sam­ti­dig er den lidt uhyg­ge­lig og mystisk. Den­ne ibo­en­de kon­trast vir­ker sært dra­gen­de på mig.

At Sle­ep Par­ty Peop­le for­mår at ska­be musik, der på én og sam­me tid er både dystert, smukt, sært, magisk, uhyg­ge­ligt og beha­ge­ligt drøm­men­de, siger efter min mening noget om kva­li­te­ten. Og så ska­der det jo ikke, at det pas­ser ret godt til det vin­ter­land­skab, som de fle­ste i lan­det ople­ver i øjeblikket!

Sle­ep Par­ty Peop­le — Our Fal­ling Snow

Our Fal­ling Snow

Sle­ep Par­ty Peop­le — 10 Feet Up

10-Feet-Up

Sle­ep Par­ty Peop­le — I’m Not Human At All (Down­lo­ad)

I_m Not Human At All

Et kig/lyt værd er i øvrigt live­ses­sio­nen fra The Copen­ha­gen X Ses­sions, hvor Bri­an Batz  har taget 4 ekstra mand med (alle iført kanin kostu­mer selv­føl­ge­lig!). Her kan du udover at se 4 san­ge opført live, down­lo­a­de ind­spil­nin­ger­ne i mp3 for­mat. Sweet!

Sle­ep Par­ty Peop­le | Myspace

Sle­ep Par­ty Peop­le | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!