Slaughter Beach

26 jan 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

 slaughter beach

Slaugh­ter Beach er et tre­mands­band fra Oden­se bestå­en­de af Niko­laj Westi, Has­se Mydtskov og Mads Emil Aagaard. Has­se Mydtskov spil­ler i øvrigt også trom­mer i The Kis­saway Trail, der udgav deres hidtil bed­ste album sid­ste år (og som jeg af uransa­ge­li­ge årsa­ger aldrig fik skre­vet om, selv­om det var et af mine abso­lut­te ynd­lings­al­bums sid­ste år).

Slaugh­ter Beach er inspi­re­ret af bl.a. Beat­les, Bro­ken Soci­al Sce­ne, Built To Spill, Gran­dad­dy, Elli­ott Smith, Pixies, David Bowie og Fla­m­ing Lips.

Ban­det dyr­ker en skram­let, men sam­ti­dig læk­ker lofi-æste­tik, som både er ener­gisk, drøm­men­de, char­me­ren­de og føl­som melan­kolsk på sam­me tid. Sam­ti­dig har musik­ken noget atmos­fæ­risk over sig, der ska­ber asso­ci­a­tio­ner til tid­lig Beach Hou­se. To san­ge er fore­lø­big til­gæn­ge­li­ge på Slaugh­ter Bea­ch’s soundcloud.

Jeg elsker det gen­nem­gå­en­de gui­tar­riff i Made Up True Love (selv­mod­si­gel­se FTW!), og det der “whoa”-udbrud i nog­le af over­gan­ge­ne giver lige­som num­me­ret et ekstra skud ener­gi. Når jeg lyt­ter til den­ne sang, vil­le jeg ønske, jeg eje­de en bil, for num­me­ret vil­le egne sig per­fekt til at cru­i­se ud af landevejen.

Slaugh­ter Beach — Made Up True Love

 

Spin­ning Glo­be er mere vokal­bå­ret og har en skøn, enkel melo­di, som man godt kun­ne få på hjernen.

Slaugh­ter Beach — Spin­ning Globe

 

Slaugh­ter Beach har hel­dig­vis fle­re san­ge på vej. De arbej­der både på en EP og et deci­de­ret fuld­læng­de­al­bum og skul­le også være i dia­log med bran­che­folk og i gang med et stab­le lives­hows på bene­ne. De har alle­re­de godt hul igen­nem til Nor­da­me­ri­ka og spil­ler deres før­ste festi­val­job på Cana­di­an Music Week i begyn­del­sen af maj.

 

Slaugh­ter Beach | Facebook
Slaugh­ter Beach | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!