Sixto Rodriguez & Searching For Sugarman

1 okt 2012 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

For­ny­lig var jeg til for­pre­mi­e­re på musik­do­ku­men­ta­ren Sear­ching For Sugar­man i Køben­havns Grand Tea­ter. Det er en meget over­ra­sken­de og røren­de histo­rie om sin­ger-songwri­te­ren Sixto Diaz Rod­ri­gu­ez, der udgav nog­le fan­ta­sti­ske pla­der i 70’ernes Detroit, USA, men som ingen ved hvem er.

Helt ufor­stå­e­ligt slog han aldrig igen­nem i USA, men blev i ste­det en legen­de  i Syd­afri­ka via pirat­kpi­e­re­de kaset­tebånd uden, at Rod­ri­gu­ez selv hav­de kend­skab til sin berøm­mel­se. Fak­tisk var hans

To fans sæt­ter sig for at fin­de ud af, hvad der egent­lig blev af deres idol, som iføl­ge ryg­ter­ne begik gru­somt selv­mord på sce­nen. Histo­ri­en der føl­ger over­skri­der alle deres for­vent­nin­ger og eksi­ste­ren­de myter om Rodriguez.

Histo­ri­en er fan­ta­stisk i ordets bog­sta­ve­lig­ste for­stand, og musik­ken er ikke min­dre end frem­ra­gen­de! Fra før­ste akkord, vid­ste jeg at det her musik var en slags “lost trea­su­re”. Og i løbet af resten af fil­men blev jeg bekræf­tet i, at Rod­ri­gu­ez bur­de være en legen­de — ikke kun i Syd­afri­ka, men på ver­dens­plan. Sangskriv­nin­gen er emi­nent, ofte poli­tisk ladet, omhand­ler bl.a. fat­tig­dom og skæ­ve eksi­sten­ser i Detroits gader, andre gan­ge om mere per­son­li­ge pro­ble­mer som kær­lig­heds­li­vet. Melo­di­er­ne er fæn­gen­de og instru­men­te­rin­gen mildt psy­ke­de­lisk og inter­es­sant med man­ge fan­ta­si­ful­de indslag. Hvis jeg skal sam­men­lig­ne med noget, lig­ger Bob Dylan lige for.

Efter fil­men var jeg helt høj af musik­ken og påvir­ket af histo­ri­en, så jeg hav­de brug af at for­dø­je den med min ledsa­ger på en hyg­ge­lig café i nær­he­den, der ple­jer at spil­le her­lig alter­na­tiv musik. På nær­mest magisk vis kør­te Rod­ri­gu­ez i bag­grun­den, da vi trå­d­te inden for døren. Bar­ten­de­ren for­tal­te, at det var hans søn som hav­de anbe­fa­let ham Rod­ri­gu­ez for­ny­lig. Så hvem ved, måske er Rod­ri­gu­ez’ musik ved at bli­ve spredt i Køben­havns under­grund lidt lige­som det ske­te i Sydafrika.

Sear­ching For Sugar­man bli­ver vist ons­dag den 3. okto­ber i bio­gra­fer lan­det over og i dis­se udvalg­te bio­gra­fer efterfølgende:

Aal­borg: Bif­fen Art Cine­ma (09/10 — 24/10)

Aar­hus: Øst for Para­dis (09/10 — 17/10)

Hjør­ring: Løn­strup Café Bio (15/10 — 24/10)

Ikast: Ikast Bio (09/10 — 10/10)

Ishøj: Ishøj Bio (09/10 — 11/10)

Køben­havn K: Grand Tea­tret (09/10 — 15/10)

Køben­havn N: Empi­re Bio (09/10 — 17/10)

Køben­havn V: Vester Vov Vov Bio & Cafe (09/10 — 13/10)

Oden­se: Café­bi­o­gra­fen (11/10 — 16/10)

 

Fil­men er en del pro­gram­met for Dox Bio — en ny bio­graf­klub for doku­men­ta­rel­ske­re med et lands­dæk­ken­de pro­gram inde­hol­den­de 6 inter­es­san­te og udfor­dren­de doku­men­tar­film. Hver anden måned vises en ny film ved én stor simult­an­vis­ning på tværs af Danmark.

Tjek Dox Bios hjem­mesi­de ud her.

Du skal selv­føl­ge­lig også høre, hvad jeg snak­ker om. Først den ekstremt melan­kol­ske Cau­se, der star­ter med dis­se pla­ge­de ord:

Cau­se I lost my job two weeks befo­re Christmas
And I tal­ked to Jesus at the sewer
And the Pope said it was none of his God-dam­ned business
Whi­le the rain drank champagne

My Esto­ni­an Archan­gel came and got me wasted
Cau­se the swe­e­test kiss I ever got is the one I’ve never tasted…”

Sixto Rod­ri­gu­ez — Cause

Sixto Rod­ri­gu­ez — Cruci­fy Your Mind

Sixto Rod­ri­gu­ez — Sugar Man

Sixto Rod­ri­gu­ez — Can’t Get Away

 

Sixto Rod­ri­gu­ez har kun udgi­vet to pla­der, Cold Fact i 1971 og Com­ing From Rea­li­ty i 1971. Tjek dem ud på Spo­ti­fy i lin­ket neden­for eller køb på cd, vinyl eller mp3 via http://lightintheattic.net/.

 

Sixto Rod­ri­gu­ez | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

2 Comments

  1. Henrik siger:

    Jeg var i Grand og se Sear­ching For Sugar­man i går. Et fan­ta­stisk styk­ke musik­hi­sto­rie og kræs for øregangene :)

    Cau­se” lig­ger meget højt på listen lige nu.

  2. admin siger:

    Ja, det er en fan­ta­stisk film lige­som musik­ken. “Cau­se” er også min yndlings :)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!