Singlepremiere: Klaptrae — Be My Love Act II

2 okt 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

For nylig vur­de­re­de jeg Klap­trae til at være én af de fem mest loven­de arti­ster, jeg hør­te på Uhørt Festi­val, så det er mig en glæ­de i dag at kun­ne præ­sen­te­re Klap­tra­es sprit­nye sing­le Be My Love Act II for­ud for debut-EP’en, der udkom­mer til november.

San­gen er på man­ge måde repræ­sen­ta­tiv for det lyd­bil­le­de som Laurits Ste­in­berg, som står bag Klap­trae, frem­ma­ner i sin musik. San­gen kom­bi­ne­rer elek­tro­ni­ske, atmos­fæ­ri­ske og fol­ke­de ele­men­ter i et stem­nings­mæt­tet lyd­bil­le­de med en rum­klang i så sto­re doser, at det nær­mer sig klan­gen i en kir­ke og der­med også ska­ber en vis høj­ti­de­lig stem­ning. Sam­ti­dig er der noget dej­ligt hyp­no­tisk i san­gens repe­ti­ti­ve gui­tar­fi­gu­rer og melo­di, mens den roman­ti­ske og længsels­ful­de lyrik, via Ste­in­bergs lækre vokal, til­fø­jer num­me­ret en udtalt varme.

Om musik­ken udta­ler Ste­in­berg: “Klap­trae dyr­ker vi at per­fek­tio­ne­re det uper­fek­te. Her over­le­ver de før­ste ‘grim­me’ opta­gel­ser stort set altid. Det min­der mig om, hvor­dan san­gen blev født, og hvor langt den er kom­met.” Det umid­del­ba­re og det skæ­ve i den aller­før­ste opta­gel­se af voka­len eller gui­ta­ren er noget, Klap­trae alt­så bærer med sig i de fær­di­ge san­ge. Det­te gør sig især gæl­den­de på Be My Love Act II, hvor san­gen iføl­ge Ste­in­berg opstod på fem minut­ter og var ind­spil­let efter en time. “Det var den nem­me­ste sang, jeg nogen­sin­de har skre­vet. Det var på sam­me tid også den svæ­re­ste at gøre fær­dig. Nu er den fri.“

Be My Love Act II kan høres her­un­der og på alle streamingtjenester.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!