Silver 6

14 mar 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Silver 6

Foto: Mike Højgaard

Sil­ver 6 består af Mads Hyh­ne, Jens Hein, Silas Hage­mann Ting­lef, Mads Brinch og Ras­mus Val­l­dorf. Nav­ne­ne væk­ker nok ikke meget genklang i din hukom­mel­se, men de 5 med­lem­mer har tid­li­ge­re spil­let med nav­ne som The Raveo­net­tes, The Aste­roids Galaxy Tour, Howl Baby Howl, Niko­laj Nør­lund, Marie Fisker og 4 Guys From the Futu­re, så det er alt­så ikke uer­far­ne kræf­ter, der er på spil i Sil­ver 6.

Rock­ba­ren Dro­ne på Nør­re­bro i Køben­havn har star­tet deres eget pla­de­sel­skab, Dro­ne Recor­dings, og Sil­ver 6 er deres før­ste udgivelse.

Ban­det spil­ler psy­ke­de­lisk, ste­net og beskidt rock med et fedt flow. Selv kal­der ban­det det for nois­e­gospel. Før­ste sing­le, Are We Lovers, er net­op slup­pet løs og lyder som om, ban­det står og giver den gas med sol­bril­ler og vind i håret i et kna­størt ørken­land­skab! Num­me­ret har med andre ord en for­før­en­de, cool og sexet vibe. Jeg har smug­lyt­tet til nog­le fle­re num­re fra Sil­ver 6, og jeg kan godt love, at det, de her dren­ge har gang i, hol­der helt og aldeles!

Musik­vi­deo­en til Are We Lovers er godt nok ikke opta­get i en ørken, men til gen­gæld er den for sexet til Youtube…

Are We Lovers” Sil­ver 6 from Chri­sti­an Eag­lecast­le on Vimeo.

 

Til­ba­ge i decem­ber spil­le­de Sil­ver 6 en kon­cert på Dro­ne bar i Køben­havn, som jeg desvær­re mis­se­de. Video­en neden­for er opta­get på selv sam­me bar og demon­stre­rer, at ban­det også lyder fede live.

 

Det bli­ver spæn­den­de at høre nyt fra Sil­ver 6. Lige­le­des ser jeg frem til at føl­ge Dro­ne Recor­dings, som efter eget udsagn vil udgi­ve dan­ske bands fra den alter­na­ti­ve rock­s­ce­ne, der har en til­knyt­ning til Dro­ne Bar og er sær­ligt stær­ke i livesammenhænge.

Sil­ver 6 | Soundcloud
Sil­ver 6 | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!