Schultz and Forever gennemgår Céline + vind koncertbilletter

26 mar 2013 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

schultzandforever

Foto: Freja Sofie Kirk

Jeg hav­de sto­re for­vent­nin­ger til Schultz and Fore­vers EP Céli­ne, da før­ste sing­le, Two Flowers, blev afslø­ret før jul. Og mine for­vent­nin­ger er ble­vet ind­fri­et til ful­de. Céli­ne cemen­te­rer, at Jonat­han Schultz er en alde­les talent­fuld ung sin­ger-songwri­ter med en unik stem­me, der med sin gui­tar som fast føl­ge­s­vend, kan skri­ve gode sange.

Som jeg før har skre­vet om Jonat­han Schultz, og som går igen på Céli­ne, så har hans sangskriv­ning, kom­po­si­tio­ner og stem­me­fø­ring en inte­gri­tet og moden­hed, der bur­de til­høre én, der er mindst 10 år ældre. Musik­ken har en ner­ve, der for­mid­ler følel­serne i en meget ren form.

Céli­ne har da også fået mas­ser af roser i pres­sen i øvrigt med bl.a. en fem­stjer­net anmel­del­se fra Sound­ve­nue. I det hele taget må man sige, at Schultz and Fore­ver har mas­ser af vind i sej­le­ne for tiden. Schultz and Fore­ver et ble­vet valgt af Gaf­fa til ”De bli­ver sto­re i 2013” og til Sound­ve­nu­es ”Bre­aking Sound 2013”, og sene­st er Schultz and Fore­ver ble­vet nomi­ne­ret til Årets Upco­m­ing Musik­navn af Poli­ti­ken i kon­kur­ren­ce med Jet­si Kain, Mat­hil­de Save­ry, Lower og Eloq (giv din stem­me via linket).

Jonat­han har været så sød at sen­de mig nog­le linjer, der går bag om hvert num­mer på Céli­ne. Læs dem neden­for, mens du lyt­ter til EP’en.


1.Au Fait: Intro­en “Au Fait” er skre­vet med en iro­nisk distan­ce. ”Au Fait” er fransk slang for at være opda­te­ret med de sene­ste nyhe­der og infor­ma­tion fra omver­den. Det føl­te jeg ikke, at jeg var, da jeg var i Paris for at ind­spil­le ep´en. Jeg føl­te, at jeg var iso­le­ret fra min hver­dag, og jeg vid­ste ikke, hvad der fore­gik i skolen.

2. Socio­pat­hic Youth er en sang, som jeg skrev skit­sen til hjem­me i Val­lø, men jeg fær­dig­gjor­de den i Paris. San­gen hand­ler om at være ung og for­vir­ret. Det hele kan nogen gan­ge føles som et tan­kerod, og man får næsten helt socio­pa­ti­ske tan­ker af og til. Man kan godt bli­ve lidt sinds­syg nogen gange.

3. Death Rain er en fik­tiv histo­rie, som alli­ge­vel ikke er ren fan­ta­si. Den er skre­vet, da en af mine bed­ste ven­ner miste­de en af hans rig­tig gode ven­ner. I san­gen prø­ver jeg at sæt­te mig ind i histo­ri­en, og jeg har skre­vet den som om, at det hand­ler om mig. Jeg har for­søgt at sæt­te mig ind i situ­a­tio­nen og udtrykt mig lyrisk- hvor­dan jeg fore­stil­ler mig, at det må føles inden i. San­gen berø­rer også reli­gion, for man kan ikke rig­tig flyg­te til en gud, som ellers vil­le kun­ne hjæl­pe en følel­ses­mæs­sigt, for­di at ens logik er benæg­ter at der er en gud.

4. Obscu­red sang om et for­hold mel­lem en mor og en dreng og hvor­dan deres for­hold eska­le­rer og ender i oprør, for­di dren­gen bli­ver ældre og hans psy­ki­ske pro­ble­mer også vok­ser og på grund af nog­le ting, der sker i fami­li­en øde­læg­ger deres forhold.

5. Two Flowers er et num­mer, der er skre­vet om to men­ne­sker. Først var det hem­me­ligt hvem den var skre­vet om, men tek­sten kom til at ændre sig lidt i Paris, så den kom til at hand­le om to fransk­mænd Fran­cois og Céli­ne, som jeg mød­te. Fran­cois og Céli­ne er ind­be­gre­bet af pari­se­re. Jeg har skre­vet san­gen på bag­grund af min fasci­na­tion af deres for­hold. De to elsker hin­an­den og var helt sik­re på, at de vil­le bli­ve gift og få børn. Jeg kan slet ikke for­hol­de mig til at skul­le sid­de fast i sådan et forhold.

————————————————————————————————————————————————

I skri­ven­de stund er Schultz and Fore­ver på tur­né med ame­ri­ca­na-folk­ban­det Dan­gers Of The Sea. De har alle­re­de givet dob­belt­kon­cer­ter i Oden­se, Århus og Aal­borg og til­ba­ge ven­ter Fre­de­riks­værk, Køben­havn, Søn­der­borg og Thisted:

28.03 Fre­de­riks­værk, Gjethuset

30.03 Køben­havn, Stu­die 2 (110 kr)

04.04 Søn­der­borg, Sønderborghus

06.04 Thi­sted, URT

Jeg har fået lov at udlod­de 2X2 bil­let­ter til kon­cer­ten i Køben­havn. Vin­der­ne kan se frem til en hyg­ge­lig aften med en god por­tion indie-folk fra de to arti­ster i Kon­cert­hu­sets Stu­die 2. Jonat­han Schultz akkom­pag­ne­res på sce­nen af fire musi­ker­ven­ner, og musik­ken præ­sen­te­res af vær­ter­ne Mads Axel­sen fra Det Elek­tri­ske Baro­me­ter og Eva Lak­sø fra musik­blog­gen Regn­sky. Efter kon­cer­ten bydes der på efter­fest i Stu­die 3’s unik­ke rammer.

For at del­tage i kon­kur­ren­cen sen­der du bare en mail til mail@musikmigblidt.dk med dit ful­de navn og “Schultz and Fore­ver” i emne­fel­tet. Kon­kur­ren­cen slut­ter fre­dag den 29. marts kl. 20 og vin­der­ne bli­ver kon­tak­tet direk­te og annon­ce­ret på Musik Mig Blidts face­book side og som kom­men­tar til det­te indlæg.

I anled­ning af, at de to bands har slå­et sig sam­men om en ræk­ke dob­belt­kon­cer­ter lan­det over, har Jonat­han og for­san­ger Andreas Bay Estrup fra Dan­gers Of The Sea ind­spil­let et smukt cover af Leo­nard Cohens One Of Us Can­not Be Wrong.

 

Det kan også anbe­fa­les at tjek­ke Schultz and Fore­vers Here Today Ses­sion ud, der giver et fin­ger­peg om, hvor­dan jonat­han lyder med band. Per­son­ligt kan jeg dog bedst lide Jonat­han, når det bare er ham og hans gui­tar, så det får du her.

 

Schultz And Fore­ver | Facebook
Schultz And Fore­ver | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

One Comment

 1. admin siger:

  De to vin­de­re af kon­cert­bil­let­ter­ne til Schultz And Fore­ver + Dan­gers Of The Sea i Kon­cert­hu­set blev: 

  Tho­mas Schiødt
  &
  Julie Mil­le Ewald

  Til­lyk­ke og go’ koncert! :)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!