Scaret Chives udgiver ny single

9 jun 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Scarlet_Chives_Press_Pic_2013_low_res

Scar­let Chi­ves stod bag en af de mest inter­es­san­te dan­ske udgi­vel­ser i 2011 med deres selv­be­tit­le­de debutal­bum. Nu er de klar med en ny sing­le, The Tim­ber Will Fall med den mindst lige­så stær­ke b‑side In A Gro­und Floor Apart­ment.

Sing­len er en for­lø­ber til ban­dets andet album, This Is Pro­tection, der udkom­mer sep­tem­ber 2013 på det nor­ske pla­de­sel­skab Riot Factory.

The Tim­ber Will Fall dri­ves fremad af især den repe­ti­ti­ve bas og den takt­fa­ste trom­men. Til sam­men dan­ner de en lidt ilde­vars­len­de lyd, der under­støt­tes af Maria Holm-Mor­ten­sens dra­ma­ti­ske vokal. Det hele blø­des en smu­le op af en opti­mi­stisk lyden­de gui­tar, men til sidst kul­mi­ne­rer det hele i et bom­ba­stisk støj-inferno.

Om den­ne før­ste sing­le for­tæl­ler Maria:

Det er den sang, der stik­ker mest ud på album­met. Den er meget stak­ke­ret og uhyg­ge­lig. Der er ikke så meget vokal på num­me­ret, og den er ikke så melo­disk båret som de andre san­ge, men for os repræ­sen­te­rer den pla­den bedst med stem­nin­gen, der lig­ger og ulmer – den sam­me stem­ning som gen­nem­sy­rer hele pla­den. Uhyg­ge­lig, men lun.”

San­gen behand­ler des­u­den et gen­nem­gå­en­de tema på det kom­men­de album, nem­lig at andre men­ne­sker er vig­ti­ge og erken­del­sen af, at man i livet ikke altid kan kla­re sig selv.

B‑siden In A Gro­und Floor Apart­ment er mere melo­disk båret og har en kla­re­re frem­drift. Net­op af dis­se grun­de og for­di Maria Holm-Mor­ten­sens særeg­ne vokal får lov at udfol­de sig fuld­stæn­digt her, kan jeg rent fak­tisk bed­re lide det­te nummer.

 

Scar­let Chi­ves | Homepage
Scar­let Chi­ves | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!