Premiere: Uden Ord udgiver ny eklektisk single

27 nov 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Step­ha­nie Stål Axelgård

Jeg får til­sendt mas­ser af musik, som fra de før­ste toner ska­ber en for­vent­ning hos mig om, hvor­dan resten af num­me­ret udfol­der sig. Ofte er udvik­lin­gen på godt og ondt ret for­ud­si­ge­lig og mine for­vent­nin­ger hol­der stik. Det­te var ikke til­fæl­det på det num­mer, jeg i dag har fået æren af at pre­mi­e­re fra ban­det Uden Ord, og som der­for vir­ke­lig vak­te min opmærksomhed.

Gen­rebå­se­nes ram­mer bli­ver her, meget for­fri­sken­de, mere eller min­dre opløst. På eklek­tisk vis veks­ler ban­det nem­lig mel­lem pop, rock, free-jazz, punk og folk — eller noget i den ret­ning. Det bety­der også, at vir­ke­mid­ler­ne på ISO I DAG er så for­skel­lig­ar­te­de som hoo­liga­n­ag­tig-kor og col­le­gero­ck-gui­ta­rer, sta­dionro­ck-trom­mer, kla­ver, tvær­fløjte og svæ­ven­de vio­lin-melo­di­er. Det lyder måske som en rodet omgang, men kom­bi­na­tio­nen af bli­de og svæ­ven­de ener­gi­er og stem­nin­ger på den ene side samt mere kon­tan­te og hårdt­slå­en­de ele­men­ter på den anden side, fun­ge­rer over­ra­sken­de godt sam­men. I sid­ste halv­del sti­ger num­me­ret i inten­si­tet, og der kom­mer da også en form for kli­maks, idet de mere stø­jen­de og højlyd­te ele­men­ter tør­ner sam­men med de bli­de i en skøn far­ve­rig pære­væl­ling. Alli­ge­vel er det som om, at man føler sig en anel­se snydt i de sid­ste 30 sekun­der, hvor percus­sio­nen for­svin­der, og num­me­ret fader i en vokal­bå­ren out­ro. Men det er også den ene­ste anke, jeg har — jeg vil sim­pelt­hen have at num­me­ret fort­sæt­ter i læn­ge­re tid! 

Lyt her via enten Youtu­be eller Spo­ti­fy (tryk på det lil­le Spo­ti­fy-ikon i høj­re hjør­ne for at gå direk­te til san­gen i fuld længde):

Selv udta­ler ban­det om singlen:

Vi ser san­gen som en små-naiv rock­bal­la­de, men synes sam­ti­dig den har noget vir­ke­lig ømt og kraft­fuldt over sig. Vi håber, at san­gen vil ska­be en lyst til at kom­me sine nær­me­ste ved, og hjæl­pe hin­an­den ud af den iso­la­tion, som er en del af den tid vi lever i.”

Uden Ord er en ung trio bestå­en­de af Gustav Hede­mann (vokal, gui­tar), Tho­mas Mulca­hy (vokal, synth) og Wil­li­am Span­gaard Niel­sen (vokal, trommer).

Med i baga­gen har ban­det dob­belt­sing­len Ene (Kon­ky­lie Recor­dings), EP’en Om Os (For­la­get Kor­n­mod) og tekst­hæf­tet Dig­te Fra Juli (For­la­get Kor­n­mod). De har spil­let kon­cer­ter på/i Byha­ven, Lop­pen, Tape, Momen­tum, Mayhem m.fl..

Uden Ord opvar­mer for Jacob Bel­lens på Atlas i Aar­hus og Posten i Oden­se hen­holds­vis d. 1. og 2. decem­ber, så her kan man blandt andet ople­ve ISO I DAG og fle­re nye san­ge fra det kom­men­de debutal­bum, der får tit­len Even­tyr og udkom­mer d. 5. marts.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!