Premiere: Shy shy shy — Someone Else

24 jan 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt har en svag­hed for den gode pop­sang, og der­for er jeg glad for at kun­ne pre­mi­e­re en ny sing­le fra Shy shy shy, som MMB tid­li­ge­re har anbe­fa­let dig at tjek­ke ud til bl.a. Spot-festi­val, Roskil­de Festi­val samt Under­strøm festi­val i Aar­hus på bag­grund af deres fine EPLove Songs, fra 2015.

Shy shy shy udgi­ver dags dato den nye sing­le Someo­ne Else, som for­lø­ber til udgi­vel­sen af debutal­bum­met Make Up, der er på gaden d. 2. marts.

Someo­ne Else er et num­mer, der både går i hof­ter­ne med sin takt­fa­ste ryt­me, cir­ku­læ­re gro­ovy bas­gan­ge og Dire Straits-agti­ge gui­tar­fi­gu­rer og sam­ti­dig taler til hjer­tet med sine roman­tisk klin­gen­de stry­ge­re, der ube­svæ­ret kred­ser om Astrid Cor­des og Simon Kjeld­gaard rene, uni­so­ne voka­ler. Der er skru­et ned for de elek­tro­ni­ske, syn­te­ti­ske vir­ke­mid­ler og op for de orga­ni­ske, hvil­ket klæ­der Shy shy shy. Rent musi­kalsk er det et rime­ligt lige ud af lan­de­vej­en lyt­ter­ven­ligt num­mer, men man vil opda­ge, hvis man lyt­ter efter, at det sam­ti­digt er vel­kom­po­ne­ret og detal­je­rigt i produktionen.

I sam­men­lig­ning med tid­li­ge­re udgiv­ne num­re, er det måske min­dre iøre­fal­den­de ved før­ste lyt. Men det er til gen­gæld i min optik mere cool og til­ba­ge­læ­net i for­hold til den måde, melo­di­er og har­moni­er til­by­der sig til lyt­te­ren, sna­re­re end pres­ser sig på.

Det er også et num­mer, der egner sig frem­ra­gen­de til at bli­ve spil­let på repe­at, for det bli­ver det fak­tisk bare bed­re af. f.eks. i bilen på lan­de­vej­en (apro­pos lige ud af lan­de­vej­en) eller med et andet far­tøj fra a til b.

Astrid Cor­des (sang/keyboard) for­tæl­ler om sing­lens ind­hold på lyriksiden:

Det en sang om at være ensom og upo­pu­lær. Den hand­ler om hvor­dan man ret­fær­dig­gør og for­kla­rer det over for sig selv. Trods sin rime­lig kæk­ke lyd er det jo fak­tisk lidt et trist num­mer. Det er jo en stor løgn at man ikke behø­ver kær­lig­hed fra andre end sig selv.”

Lyrik

When you look in the mirror
You see a cool cat
As tight as a tiger
All neat and clean
Not a hair out of place
Sharp as a knife
When you turn on your smile
You’re swe­et as peach

Love your­self
You don’t need love from
Someo­ne else
Someo­ne else
Love yourself
You don’t need love from
Someo­ne else
Someo­ne else

They’re all jealous
You read it in their eyes
They squint and scrutinize
Always look­ing for flaws
They try to throw you off balance
To get under your skin
But what they real­ly want
Is for your shine to rub off

Love your­self
You don’t need love from
Someo­ne else
Someo­ne else
Love yourself
You don’t need love from
Someo­ne else
Someo­ne else
Love yourself
You don’t need love from
Someo­ne else
Someo­ne else
Love yourself
You don’t need love from
Someo­ne else

 

Det kan du vente dig af det kommende debutalbum

Som sagt udkom­mer Shy shy shys debutal­bum Make Up d. 2. marts. Album­met  bely­ser på for­skel­lig vis kon­tra­ster­ne mel­lem det, man ger­ne vil præ­sen­te­re for ver­den, og hvad man helst vil at skju­le – hvad man vil, kon­tra hvad man gør; det man siger, kon­tra det man føler. I tek­ster­ne har Shy shy shy under­søgt dis­se sider af deres per­son­lig­he­der, sider som vi men­ne­sker nor­malt ikke har så meget lyst til at snak­ke om. Det er et synth-pop-album, der med almen­men­ne­ske­li­ge tema­er som eksem­pel­vis jalou­si, for­tro­lig­hed, udlængsel, ensom­hed og tosom­hed hol­der et spejl op, som man som lyt­ter har nemt ved at gen­ken­de sig selv i. De ofte uni­so­ne voka­ler står klok­ke­klart i et stramt, vel­kom­po­ne­ret og detal­je­ret lyd­bil­le­de, der er skabt i sam­ar­bej­de med pro­du­cer Rune Borup (Vin­nie Who, I Got You On Tape mv.).

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!