Premiere: Kara Moon udgiver dragende ny single

12 sep 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det er igen ble­vet tid til en pre­mi­e­re på Musik Mig Blidt!

Dan­ske Kara Moon er ude med en stærk ny sing­le med tit­len Sky, som har noget mørkt og sært dra­gen­de over sig. San­gen, et skævt synt­hpop-num­mer, gen­ta­ger egent­lig det sam­me simp­le melo­distyk­ke og tekst­styk­ke igen og igen med vari­e­ren­de instru­men­te­ring, hvil­ket måske kan lyde kede­ligt, men fak­tisk synes jeg, det fun­ge­rer glim­ren­de! For det før­ste er der noget næsten hyp­no­tisk ved sel­ve voka­len, der er todelt i en lys og mørk stem­me, som på meka­nisk vis mes­ser de drøm­men­de og roman­ti­ske ord “When I look into your eyes I see the stars in the sky” om og om igen.

Sel­ve lydu­ni­ver­set omkring den todel­te vokal er mere dystert, end tekst­styk­ket anty­der, med tun­ge beats, en mæt­tet ambi­ent atmos­fæ­re samt ikke mindst en kaska­de af synt­hs, hvor den mest domi­ne­ren­de er sær­de­les kraf­tig og klin­ger forvræn­get og vibre­rer på en måde, så den vir­ker meget leven­de. Der er noget smadret over det sam­le­de ind­tryk, hvil­ket er for­fri­sken­de i for­hold til de man­ge mere pole­re­de synt­hpop-udgi­vel­ser, de sene­ste år har budt på.

Num­me­ret rum­mer også små lys­glimt i mør­ket i form af stjer­nedrys-lyde, en hur­tig, lys tik­ken (i mel­lem­styk­ket), swoosh-atmos­fæ­ri­ske lyd­ef­fek­ter og noget, der min­der om en mel­lem­ting mel­lem fjern sire­nesang, ulve­hyl og en fløjte­lyd ind­hyl­let i tåge. Måske du kan spot­te, hvad jeg mener, hvis du lyt­ter godt efter?

Giv sing­len et lyt her:

Hvem er Kara Moon?

Jose­fi­ne Skov, som står bag Kara Moon er uddan­net lyd­de­sig­ner fra Sonic Col­le­ge og pro­du­ce­rer mate­ri­a­let selv. Live med­vir­ker Sara Mouritzen på beats.

Kara Moon har opt­rå­dt på CPH: DOX, Radio24Syv og til diver­se dan­ske festi­va­ler — her­un­der Aar­hus Volu­me, SPARK Festi­val og sene­st Car­park Festi­val i Kbh og Cluster­squa­re under Århus Festuge.

I febru­ar 2019 spil­le­de Kara Moon sup­port for fran­ske Yel­le på Vega i København.

I den nære frem­tid kan du bl.a. glæ­de dig til en musik­vi­deo til Sky, som Kara Moon laver i sam­ar­bej­de med video­kunst­ner Asb­jørn Kragh. Der­u­d­over arbej­der Jose­fi­ne Skov selv­føl­ge­lig vide­re på nyt mate­ri­a­le, som hun løf­ter slø­ret for, så snart det er klart.

Hvis du er ble­vet nys­ger­rig på Kara Moon, så lyt til den lyse­re, luf­ti­ge­re, men også mere melan­kol­ske synth-pop-sing­le, Insen­si­ti­ve, der er udkom i febru­ar 2018:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!