Premiere: Hør nummeret “Bodega” fra Copenhagen Collaborations unikke konceptalbum

7 mar 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det er mig en for­nø­jel­se at kun­ne hol­de pre­mi­e­re på Musi­ker­kol­lek­ti­vet Copen­ha­gen Col­la­bo­ra­tions nye num­mer Bode­ga, som udkom­mer på album­met Kar­ru­sel på fre­dag den 9. marts.

Num­me­ret star­ter stil­le og melan­kolsk, men udvik­ler sig til at være mere upbe­at og posi­tiv i udtryk­ket, især i det cat­chy 80’er klin­gen­de omkvæd, som afslut­tes i fler­stem­mig fæl­les­sang og med fuld skrue på på synt­hs, bas og trommer.

Copen­ha­gen Col­la­bo­ra­tion — Bodega

Andreas B. Stær (Stærosaurus, Lau­ren­ce the Crow­ned) for­tæl­ler om nummeret:

Bode­ga star­te­de ud under tit­len “Kir­ken og cen­te­ret” og var en stil­le og næsten sal­me­ag­tig sang om en alko­ho­li­ker der for­sø­ger at fin­de det gud­dom­me­li­ge i alko­hol. Men som san­gen gen­nem­gik diver­se genskriv­nin­ger og for­an­drin­ger i den kol­lek­ti­ve sangskriv­nings­pro­ces, er det ble­vet vores lil­le hyl­dest til de bru­ne værts­hu­se, som vi ken­der og hol­der af, og elsker at besøge.”

Det har været en meget ander­le­des og græn­se­over­skri­den­de opga­ve at skul­le give sit num­mer vide­re og ingen ind­fly­del­se have på, hvor det måtte hav­ne. Det num­mer, jeg ind­le­ve­re­de, var egent­lig en fær­digskre­vet sang, som jeg var meget glad for. Men Moo­gie John­son, som fik opga­ven med at gå vide­re med min sang, beslut­te­de sig for at skr­æl­le alt væk ud over min stem­me. Jeg var først uro­lig, men siden hen­rykt, da jeg hør­te det. Han hav­de lavet helt om på ele­men­ter­ne i num­me­ret, men i vir­ke­lig­he­den ramt præ­cis den stem­ning, jeg sig­te­de efter, bed­re end jeg selv kun­ne. Da num­me­ret så gik vide­re til YouY­ouY­ou, tog de num­me­ret på en end­nu læn­ge­re rej­se og skrev et helt nyt omkvæd til det, sat­te tem­po­et op og lag­de et beat under. På den måde end­te en folk’et sal­me med at bli­ve et full-on pop-num­mer med tit­len ‘Bode­ga’.

Karruseltur med seriemord på darlings

Som Andreas’ beskri­vel­se illu­stre­rer, har ska­bel­ses­pro­ces­sen for album­met Kar­ru­sel været ret unik. Det er såle­des en kol­lek­tiv udgi­vel­se, hvor i alt 20 musikere/komponister fra bands som Alco­ho­lic Faith Mis­sion, CODY, Hel­l­ra­i­ser­ten, YouY­ouY­ou, Lau­ren­ce The Crow­ned, Mon­key Cup Dress, Stærosaurus, The Ondt and the Gra­ce­Ho­per, Chorus Grant, Kuti­Mango­es, Ras­mus Wal­ter, Baby­love and the Van Dangos, The Whi­te Album, Asger Techau, Ønskeø­en, Sig­ne Tryl­le, m.fl. har bidra­get til.

Der er ingen tvivl om, at en del dar­lings er ble­vet slå­et ihjel, og lige så man­ge kame­ler er ble­vet slugt under­vejs, idet album­mets 9 san­ge har været igen­nem man­ge for­skel­li­ge kre­a­ti­ve hæn­der og hove­d­er, før det ende­li­ge resul­tat lå klart.

Helt kon­kret er album­met Kar­ru­sel ble­vet til ud fra en kon­cep­tu­el model, som skul­le få kre­a­ti­vi­te­ten og ide­er­ne til at arbej­de på en helt ny måde. De 9 num­re er efter kol­lek­ti­vets eget udsagn skre­vet som en musi­kalsk fol­de­teg­ning eller karus­sel­tur. Ni for­skel­li­ge arbejds­grup­per har afle­ve­ret “hove­d­et” af et num­mer, og her­ef­ter er det ble­vet afgjort ved lod­træk­ning hvil­ken grup­pe, der skul­le over­ta­ge hvil­ket num­mer. Her­ef­ter er der ble­vet truk­ket lod igen, og num­re­ne har såle­des fået end­nu en behand­ling af en ny grup­pe. Og såle­des igen og igen. Rundt og rundt, som en kar­ru­sel. Afslut­nings­vis er pla­den pro­du­ce­ret af Niko­laj Nør­lund, der har sam­let lyd­bil­le­det, på tværs af den ellers gan­ske sprag­le­de kar­ru­sel­tur, som pla­den byder lyt­te­ren med på.

Med pla­den vil vi ger­ne inte­gre­re det­te kaos i musik­ken og udnyt­te det ufor­ud­si­ge­li­ge, som kaos nu engang ska­ber. Album­met rum­mer en musi­kalsk mang­fol­dig­hed og udtryk, som hvert band ikke vil­le kun­ne have skabt på egen hånd.” for­tæl­ler Mor­ten Øhlens­chlæ­ger fra ban­det YouYouYou.

Det var en fasci­ne­ren­de at ople­ve hvor­dan num­re­ne mute­re­de i den her pro­cess. San­ge­ne kun­ne aldrig være kom­met der­hen på andre måder end den her. Man siger, at for at nå til et godt kre­a­tivt resul­tat skal man kun­ne dræ­be sine dar­lings. I den her pro­cess har der nær­me­re været tale om seri­e­mord på dar­lings,” siger Andreas Stær, san­ger i ban­det Stærosaurus, og fort­sæt­ter: “Der har været 20 højst ambi­tiø­se og vil­jestær­ke per­so­ner med helt nede i maskin­rum­met af den her pro­cess. Så det er da klart, at der er nog­le ego­er, som er ble­vet udfor­dret under­vejs. Men hvis man ikke skub­ber sig selv (og hin­an­den), så kom­mer man jo aldrig videre”.

Hvor­dan album­met lyder i sin hel­hed kan du fin­de ud af på fre­dag den 9. marts! Du kan dog også alle­re­de nu tjek­ke før­stesing­len Wide Open ud nede­nun­der samt det mere køligt sni­gen­de num­mer Kil­lers on the Loo­se via P6 Beat pro­gram­met “Wee­kend med Car­sten Holm” fra d. 2. marts.

 

Cove­ret til Kar­ru­sel ser såle­des ud:


COVER ART: CHRISTOFFER KILDAHL

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!