Premiere: Debutsingle fra A Kind of Man er et fængende, drømmende vidunder af en sang!

20 aug 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

A Kind of Man er et nyt sol­opro­jekt fra for­san­ger, sangskri­ver og kom­po­nist Bjørn Rosenquist, som jeg har æren og for­nø­jel­sen af at præ­sen­te­re de før­ste offi­ci­el­le toner fra her på bloggen.

Over­skrif­ten på det­te ind­læg er sto­re ord, men jeg er mil­dest talt meget impo­ne­ret af både hånd­vær­ket, musi­ka­li­te­ten og den stem­ning, som Bjørn Rosenquist præ­ste­rer med sin før­ste offi­ci­el­le sing­le, Ted­dy Love. 

Ted­dy Love er nem­lig en usand­syn­ligt fed indie rock­/pop-sang med en geni­al melo­di og en dej­ligt drøm­men­de ener­gi. Helt ube­svæ­ret veks­ler Bjørn Rosenquist mel­lem knej­sen­de fal­set og sprød, til­ba­ge­læ­net cool­heds­vo­kal. Num­me­ret er i per­fekt balan­ce, for­stå­et på den måde, at dets følel­ses­re­gi­ster spæn­der fra eufori til melan­ko­li, selv­om de to følel­ser nær­mest er hin­an­dens mod­sæt­nin­ger. Præ­cis lige­som de to følel­ses­til­stan­de også i det vir­ke­li­ge liv er hin­an­dens natur­li­ge føl­ge­s­ven­de — er de det også på Ted­dy Love. Og det er ikke så let en bedrift endda.

Efter min mening, kan­di­de­rer num­me­ret til at være et af de fore­lø­bigt bed­ste udgiv­ne san­ge på dansk jord i år, på trods af at det alt­så er en debut­sing­le. Stærkt gået!

Bjørn for­tæl­ler selv om san­gen her:

Jeg lave­de gui­tar-tema­et i ver­set og tek­sten til før­ste og andet vers for fle­re år siden. Efter­føl­gen­de lave­de jeg den før­ste del af pro­duk­tio­nen i sam­ar­bej­de med Anders Mor­ten­sen i et stu­die på kon­ser­va­to­ri­et i Køben­havn, og til sidst blev hele num­me­ret (to år efter) lavet på én aften med Juli­an Win­ding (pro­du­cer, red.) på et kol­le­gie­væ­rel­se. Tek­sten er skre­vet ud fra en fore­stil­ling om det per­fek­te drøm­mes­ce­na­rie til et par­for­hold. I mine start-midt tyve­re hav­de jeg man­ge drøm­me, sam­ti­dig med at jeg nød at være ale­ne, så jeg var i lidt af et dilem­ma. Det er den ener­gi san­gen er skabt ud af. Den hand­ler ikke om nogen bestemt pige eller et bestemt forhold.”

Ted­dy Love udkom­mer med en impo­ne­ren­de musik­vi­deo, der gen­nem­le­ver de
drøm­mes­ce­na­ri­er, absur­di­te­ter og drøm­men­de følel­ser, som san­gen rum­mer. Lyt til san­gen og tjek den til­hø­ren­de video ud herunder:

Instruk­tø­ren Mee­to for­tæl­ler om videoen:

Med Ted­dy Love hav­de jeg lyst til at lave en drøm­me­film. En lil­le film om det indre liv. Om at våg­ne op efter en lang mor­gen­fest og gen­nem­le­ve lige dele eufori og depres­sion. Drøm­mela­ge­ne er meget prak­tisk byg­get op sådan så A Kind Of Man helt fysisk går fra rum til rum i et stort ude­fi­ner­bart bolig­kom­pleks. Hvert rum repræ­sen­te­rer et nyt uni­vers; en ny drøm.”

A Kind of Man udkom­mer med sin debut-EP, pro­du­ce­ret i sam­ar­bej­de med Juli­an Win­ding, den 12. oktober.

Han spil­ler i øvrigt på lør­dag den 25. august til UHØRT Festi­val i Køben­havn, hvor der vil være rig mulig­hed for at høre alle de nye san­ge før EP’en lander.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!