Premiere: Aza Falls dragende debutsingle gemmer på en dyb sorg

1 maj 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Kri­stof­fer Juel

Aza Falls er et nyt pro­jekt fra musi­ke­ren Sti­ne Ste­en­dorph Peter­sen, der tid­li­ge­re har fået posi­tiv omta­le her på blog­gen under eget navn og med sit tid­li­ge­re band Juju Me. Før­ste sing­le under hen­des nye ali­as hed­der The End og mar­ke­rer 10-års dagen for en hjer­ne­rystel­se, som ændre­de hoved­per­so­nens liv uigenkaldeligt.

The End beskri­ver tiden efter hjer­ne­rystel­sen, hvor det lang­somt går op for mig, at det liv jeg kend­te, og før leve­de, er slut” for­tæl­ler Sti­ne Ste­en­dorph Petersen.

Til­ba­ge i 2010 leve­de hun et utæm­met liv som rock­mu­si­ker og bar­ten­der på den legen­da­ri­ske Dro­ne bar på Nør­re­bro. En tid­lig mor­gen væl­te­de hun på cykel og fik en vold­som hjer­ne­rystel­se, der vend­te op og ned på al nor­ma­li­tet. Med ét var ven­ner, hver­dag, kar­ri­e­re og musik skif­tet ud med luk­ke­de gar­di­ner og beho­vet for kom­plet ro. Læger­ne sag­de, det vil­le tage et par uger før hun blev sig selv igen, — her 10 år efter er det sta­dig hjer­ne­rystel­sen der sæt­ter dags­or­de­nen, omend med et godt liv og accept fra hovedpersonen.

Sti­ne Ste­en­dorph Peter­sen for­tæl­ler videre:

Det er en sang om at kom­me igen­nem sorg og ensom­hed. Jeg så hvor­dan ver­den fort­sat­te uden­for mit vin­due imens jeg føl­te, jeg hav­de mistet mig selv. Folk omkring mig trak sig, for­di jeg var for­an­dret. Jeg gen­nem­gik en sorg­pro­ces hvor jeg tog afsked med det liv, jeg kend­te. I den pro­ces fandt jeg at det, som hjalp mig mest, var en for­bin­del­se med natu­ren og havet. En for­bin­del­se som på man­ge måder afspej­les i min musik”.

Rent musi­kalsk demon­stre­rer Aza Falls mas­ser af over­skud på The End. Sti­ne Ste­en­dorph Peter­sen har skabt en stem­nings­mæt­tet og drøm­men­de atmos­fæ­risk lyd, der vir­ke­lig dra­ger sin lyt­ter ind. Voka­len vibre­rer gla­s­klart og er fuld af både skrø­be­lig­hed og kraft­fuld­hed. Sidst­nævn­te mær­ker man især i num­me­rets anden halv­del, hvor der sker et skif­te i voka­lens tone og inten­si­tet, og man for­nem­mer her vir­ke­lig des­pe­ra­tio­nen, mør­ket og den skæb­nesvan­gre dimen­sion i lyrik­kens tema­tik. Sam­ti­dig mær­ker man den under­lig­gen­de resig­ne­re­de accept af den nye vir­ke­lig­hed. En vir­ke­lig­hed som måske trods det nega­ti­ve udgangs­punkt gem­mer på nye mulig­he­der og en ny sen­si­bi­li­tet over for verden.

The End er før­ste smags­prø­ve fra debutal­bum­met WAKE, der udkom­mer i sep­tem­ber 2020. Tekst & melo­di er skre­vet ved for­æl­dre­nes strand på Lan­geland. San­gen er pro­du­ce­ret af Rune Risa­ger (Den Fjer­de Væg, School of X, Gents) og mixet af Mat­hi­as Sars­gaard (Emma Acs, Molly).

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!