Premiere: Asthmatic Harp udgiver ny ‘Nordic Noir’ single

8 nov 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den dan­ske Lon­don-base­re­de musi­ker og sangskri­ver Ast­h­ma­tic Harp har hen­tet inspira­tion i den nor­disk kri­mi­gen­re og mere spe­ci­fikt i de popu­læ­re TV dra­ma­er For­bry­del­sen og Bro­en. Den nye sing­le Moor­ga­te offent­lig­gø­res med en musik­vi­deo, der i et dystert, ani­me­ret uni­vers tager os med til en ræk­ke ger­nings­ste­der i London.

Moor­ga­te er den anden af i alt tre sing­ler fra Ast­h­ma­tic Harp’s sing­le-tri­lo­gi, Roy­al Mail. De tre num­re er opkaldt efter under­grunds­sta­tio­ner i Lon­don og bærer tit­ler­ne: Kil­burn, Moor­ga­te og den end­nu uud­giv­ne Seven Sisters. San­ge­ne kan betrag­tes som bre­ve, der ind­kaps­ler sted­s­pe­ci­fik­ke for­tæl­lin­ger og stem­nin­ger fra
knu­de­punk­ter og udkan­ter i den pul­se­ren­de stor­by, London.

Moor­ga­te er et folk’et, Tom Waits-inspi­re­ret og fan­ta­si­fuldt num­mer i et uni­vers af stry­ger- og kla­ri­ne­tar­ran­ge­men­ter, sam­p­le­de lege­tøjs­kla­ve­rer samt lyde fra en håndop­truk­ken pla­de­spil­ler, der er opta­get i et for­ladt kapel i Wales. Trods det dystre tek­stu­ni­vers er sing­len et spr­ud­len­de, fil­misk bekendt­skab i kraft af den rige instru­men­te­ring og Ast­h­ma­tic Har­ps medri­ven­de og dra­ma­ti­ske vokal.

Ast­h­ma­tic Harp om Moor­ga­te:

På min dag­li­ge pend­len til Moor­ga­te sta­tion vil­le jeg få tiden til at gå ved at læse gra­tisa­vi­ser­ne. Jeg var rystet over mæng­den af hår­rej­sen­de artik­ler om mord og vold, der blev skre­vet om. Det gik op for mig, hvor let jeg glem­te den dra­ma­ti­ske vir­ke­lig­hed, som dis­se artik­ler for­mid­le­de. I mit hoved blev per­so­ner­ne i artik­ler­ne lige­så fik­ti­ve som de per­so­ner, jeg kun­ne føl­ge i TV- kri­mi­er som For­bry­del­sen og Broen.”

Idéen til Moor­ga­te udsprang af et ønske om at sæt­te fokus på, hvad det gør ved os, når mæng­der af mord og vold i nyhe­der og medi­er deler spal­te­plads med under­hol­den­de gui­des til Hol­lywoods sene­ste slad­der. Ast­h­ma­tic Harp næv­ner des­u­den Nick Cave and The Bad SeedsMur­der Bal­lads som en stor inspirationskilde.

Idé og inspira­tion udmønt­es i en histo­rie om en kvin­de, der våg­ner op i sin grav og ind­ser, at hun er ble­vet myr­det. Med Ast­h­ma­tic Har­ps egne ord: “Det er en kri­mi, der fin­der sted i et mor­bidt, næsten absurd, uni­vers”. Den før­ste sing­le, Kil­burn, har til sam­men­lig­ning et folk’et og nostal­gisk udtryk.

 

Glæd dig til den sid­ste sing­le Seven Sisters, der intro­du­ce­rer et mere eks­pe­ri­men­te­ren­de, elek­tro­nisk lyd­bil­le­de. Det sker d. 5. december.

 

Biografi

Ast­h­ma­tic Harp er fil­misk indie-pop med musi­kal­ske refe­ren­cer til arti­ster som Björk, Sufjan Ste­vens, Nick Cave og My Brigh­test Dia­mond. Det er den dan­ske sangskri­ver, kom­po­nist og pro­du­cer, Han­nah Freds­gaard-Jones der står bag pro­jek­tet. Med Ast­h­ma­tic Harp har hun givet kon­cer­ter lige fra Austin, Texas til Lon­don og Køben­havn til Göteborg.

Hvad enten det er solo eller med band er histo­ri­er­ne og de gen­ken­de­li­ge melo­di­er altid i fokus. Udover de gængse spil­le­ste­der og festi­va­ler har Ast­h­ma­tic Harp også givet kon­cert på top­pen af et fjeld i Kungälv (SE), på en lad­cy­kel rundt i Aarhus’
gader samt til adskil­le­li­ge aku­sti­ske stue­kon­cer­ter i både Eng­land, Sve­ri­ge og Danmark.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!