Premiere: aomame udgiver ny tilbagelænet, eftertænksom single

17 jul 2020 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Artwork: Annabel Venneker, Frederieke Mooij og Sanne Brouwer
Artwork: Anna­bel Ven­ne­ker, Fre­de­ri­e­ke Mooij og San­ne Brouwer

Den nye sing­le go 2nite fra aoma­me (japansk for “grøn ært”) byder på lige dele chil­le­de, lækre og drøm­men­de toner. Num­me­ret er det per­fek­te sound­tra­ck i dis­se feri­e­ti­der — som skræd­der­sy­et til at nyde med bene­ne oppe og en lav­t­hæn­gen­de sol i øjne­ne på alta­nen, ter­ras­sen, gård­ha­ven eller hæn­ge­køj­en. Og måske med en kølig drink i hån­den som prik­ken over i’et. Selv­om num­me­ret del­vist er en for­tæl­ling om appe­tit på livet, rum­mer det også et lag af alvor­lig efter­tænksom­hed — en reflek­sion over vok­sen­li­vets fri­hed og ansvar med der­til­hø­ren­de usik­ker­hed og ubeslutsomhed.

Når tan­ker­ne om kar­ri­e­re, plig­ter og ansvar bli­ver for tun­ge for den unge hoved­per­so­nen i tek­stu­ni­ver­set, dag­drøm­mer han/hun sig væk til en som­mer­nat ude med ven­ner­ne, til en øde og sol­rig strand i Japan eller dvæ­ler ved duf­ten af den var­me halm i stalden.

Rent instru­men­talt er det en meget læk­ker pak­ke, som aoma­me pak­ker efter­tænksom­he­den ind i. Vi er ude i en blan­ding af lo-fi-hiphop/R&B med pop­pe­de ele­men­ter. De stø­ve­de men spr­ud­len­de beats, som ken­de­teg­ner lofi-hip­hop-gen­ren, lyden af let som­mer­regn, bli­de gui­tar­strøg og ikke mindst den svæ­ven­de, melan­kol­ske og længsels­ful­de vokal, giver til­sam­men et har­monisk lyd­bil­le­de, som er svært ikke at give sig hen til.

Lyt til go 2nite her­un­der eller via din fore­truk­ne strea­m­ingtje­ne­ste på det­te link.

Cove­ret til go 2nite er lavet i sam­ar­bej­de med tre unge ani­ma­to­rer fra Hol­land (Anna­bel Ven­ne­ker, Fre­de­ri­e­ke Mooij og San­ne Brouwer.), der des­u­den har ani­me­ret en musik­vi­deo, der udfol­der og udfor­sker tek­sten i san­gen. Musik­vi­deo­en udkom­mer i nær frem­tid og ser ud til at fort­sæt­te den nai­vi­sti­ske streg fra coveret.


Foto: Sel­ma Munksgaard

Bag aoma­me står søsken­de­par­ret Cla­ra Marie Bli­cher Fri­is og August Bli­cher Fri­is. Cla­ra Marie syn­ger, mens beat­se­ne og den øvri­ge lydsi­de laves af August. Da de to søsken­de er bosat i hen­holds­vis Amster­dam og Køben­havn, sen­des vokal og beats frem og til­ba­ge mel­lem dem i ska­bel­ses­pro­ces­sen, og på den måde er musik­sam­ar­bej­det også et for­søg på at hol­de fast i hin­an­dens hver­dags­liv, tan­ker og følel­ser i det tid­li­ge og ofte rod­lø­se voksenliv.

aoma­me udgav i 2019 EP’en weak eyes, som fik opmærk­som­hed fra både Unira­dio­en, Kar­ri­e­re­ka­no­nen og Vidun­der­grun­den på P3. I star­ten af 2020 spil­le­de aoma­me deres debut­kon­cert for et fyldt RUST, og sene­re en kon­cert i et prop­pet Xenon i HUSET-KBH. I for­å­ret og som­me­ren 2020 var aoma­me boo­k­et til SPOT Festi­val og Car­park Festi­val, der nu beg­ge desvær­re er aflyst pga. COVID-19.

Hel­dig­vis er der begyndt at kom­me spil­lejobs i kalen­de­ren igen for aoma­me, som i før­ste omgang er boo­k­et til pla­de­sel­ska­bet Cph­Chil­l’s lo-fi-event på Blå­gårds Plads d. 9. august.

Se Face­bok-event her: https://www.facebook.com/events/304038730731860/

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

One Comment

  1. Fan­ta­stisk fed sang og TAK til musik­mig­blidt til at dele det her oplæg!

    Til aoma­me: Jeg er vild med jeres drøm­men­de uni­vers. Jeg ønsker jer god vind på jeres musi­kal­ske rej­se og må den blæ­se i lige den ret­ning, I vil i <3

    KH Stef­fie

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!