PRE-Be-UN

15 sep 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

pre-be-un

Man­den bag det kryp­ti­ske navn PRE-Be-UN er Nico­lai Kle­i­ner­man Koch, som tid­li­ge­re har spil­let keys i Oh No Ono, Choir of Young Belie­vers og Boom Clap Bachelors.

For en lil­le måned siden udgav han album­met Cle­an Spas­ms, som jeg klart vil anbe­fa­le, hvis man har hang til alter­na­tiv sol­be­skin­net pop.

Man kan tyde­ligt høre, at Nico­lai Kle­i­ner­man Koch har man­ge stren­ge at spil­le på fra sin for­tid i for­skel­li­ge bands med for­skel­li­ge udtryk. Album­met emmer af lege­syg­hed og vel­lyk­ket eks­pe­ri­men­te­ren med at fusio­ne­re pop­ten­den­ser med alle muli­ge andre ube­stem­me­li­ge udtryk. Resul­ta­tet er et char­me­ren­de klu­de­tæp­pe, hvor det kon­kre­te går hånd i hånd med det abstrak­te. Lyden er udpræ­get naiv og ube­kym­ret på over­fla­den. Af og til lyder det lidt på har­moni­er­ne som om, vi har at gøre med Beach Boys’ under­li­ge lil­le­bror. Det stik­ker dog dybe­re end som så, især hvis man lyt­ter til tek­ster­ne, der er kraf­tigt inspi­re­ret af Nico­lai Kochs stu­di­er af kon­cep­tu­el poesi, Fluxus-bevæ­gel­sen og andre avant­gar­de-grup­per, dog uden at tek­ster­ne har et deci­de­ret aka­de­misk tilsnit.

Det char­me­ren­de Klu­de­tæp­pe væves blandt andet af samp­les, hvor grund­kil­den er uiden­ti­fi­cer­bar, vin­ta­ge synt­hs, plek­ter­bas, gam­le trom­me­ma­ski­ner, diver­se etni­ske instru­men­ter og ikke mindst Nico­lai Kle­i­ner­man Kochs skæ­ve vokal.

Om Cle­an Spas­ms for­tæl­ler Kleinerman:

Det er nyt­tes­løst at søge efter en auten­tisk fol­ke­kul­tur i det kapi­ta­li­sti­ske sam­fund. Med PRE-Be-UN vil jeg ger­ne etab­le­re for­stå­el­sen af net­op popkul­tu­ren som en auten­tisk fol­ke­kul­tur og lave et tvær­snit, der viser lyt­te­ren roden af pop­mu­sik­ken som en kva­si­mysti­ci­stisk fol­kemu­sik. Mine tek­ster har fler­ty­dig­hed som ide­al, og jeg tror, man kan tale om en art hyper­re­fe­ren­ti­a­litet, der på sæt­nings-niveau kon­stant stik­ker trå­de ud til pop- og avant­gar­de­kul­tur. Alt fra Gene Vin­cent til Geor­ge Brecht”.

 

Lyt til Cle­an Spas­ms via Wimp eller Spo­ti­fy. Mit favo­rit­num­mer er Curiou Conun­d­rums.

  

 

Sing­len Myste­rious­ly in Love:

 

Tjek også Pin­ku­noizus remix af Myste­rious­ly In Love og Mil­ky Medi­cin til ét nummer.

 

PRE-Be-UN | Facebook

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!