Old Amica

23 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Ingen af de sto­re inter­na­tio­na­le blogs har taget Old Ami­ca op, og det er en skam! Old Ami­ca laver musik, der er alt for godt til ikke at få væsent­lig mere opmærk­som­hed, end de hidtil har fået. For­hå­bent­lig kan jeg med det­te ind­læg give dem et lil­le skub ud af skyggen.

Old Ami­ca spil­ler lo-fi indie med små under­spil­le­de elek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler og samp­les. Den gode melo­di er i cen­trum, og i den for­stand er det pop­pet, men vi befin­der os mile­vidt fra den slags, du kan blæ­se tyg­ge­gum­mi­bob­ler med.

Det er sfæ­risk, drøm­men­de og ofte melan­kolsk; tre ken­de­tegn, den faste læser vil vide, jeg ofte over­gi­ver mig til.

Old Ami­ca er to gut­ter fra Sve­ri­ge, den ene fra Sto­ck­holm, den anden fra Umeå. Det er ca. 700 km fra hin­an­den. Hel­dig­vis har Inter­net­tet gjort det muligt for dem at sam­ar­bej­de på trods af afstanden.

Debris, duo­ens før­ste LP fra dec­me­ber 2011, har været i hef­tig rota­tion i Musik Mig Blidt hulen. Det er en pla­de, der klart skal høres i sin hel­hed for for alvor at kom­me til sin ret. Det har du mulig­hed for læn­ge­re nede. Her er et par eksemp­ler på Old Ami­cas talent:

 

Ja, som sæd­van­lig har jeg svært ved at begræn­se mig, når begej­strin­gen tager over. 5 num­re var måske lige i over­kan­ten som teaser.

Måske skul­le du bare have hørt hele pla­den til at star­te på:

 

Old Ami­ca | Facebook

Old Ami­ca | Spotify

Old Ami­ca | Tumblr

Old Ami­ca | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!