Nyt nummer fra Schultz And Forever

25 dec 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

schultz3

Jeg fat­ter ikke, at Jonat­han Schultz (Schultz And Fore­ver) kun er 18 år gam­mel. Lige­som jeg ikke fat­te­de, at han kun var 17 år, da jeg først skrev om ham til­ba­ge i marts 2012. Mine ord den­gang står sta­dig ved magt i for­hold til den nye sang Two Flowers: 

Hans sangskriv­ning, kom­po­si­tio­ner og stem­me­fø­ring har en inte­gri­tet og moden­hed, der bur­de til­høre én, der er mindst 10 år ældre. Instru­men­te­rin­gen er spar­som, men besid­der en ner­ve, der for­mid­ler følel­ser­ne i en meget ren form.”

Dog får Two Flowers spar­som­me instru­men­te­ring i den før­ste tred­je­del bestå­en­de af kun Jonat­hans vokal og gui­tar­fin­ger­spil sel­skab af både trom­mer og kor. Men det fun­ge­rer sta­digt fan­ta­stisk, og her­med er for­vent­nin­ger­ne til Céli­ne fra Musik Mig Blidts side skru­et i helt i vejret!


Mens EP’en Odd Sto­ri­es var ind­spil­let på Jonat­hans værel­se hjem­me hos hans for­æl­dre, søg­te Jonat­han til den nye EP inspira­tion i det fran­ske. Den dan­ske sin­ger-songwri­ter rej­ste i efter­å­ret 2012 til Paris, og her mød­te han en mas­se nye men­ne­sker, spil­le­de kon­cer­ter og skrev san­ge. Og inspira­tions­rej­sen end­te ud med ind­spil­ning i et stu­die i en skov lidt uden for Paris. Her blev Céli­ne til, hvor det nye num­mer Two Flowers er taget fra.

Her er lidt sam­men­klip fra den­ne rej­se med Schultz And Fore­ver i aku­stisk form på lydsiden.

 

Céli­ne udkom­mer den 28. janu­ar. I mel­lem­ti­den kan du sta­dig høre EP’en Odd Sto­ri­es via Schultz and Fore­vers Bandcamp.

 

Schultz And Fore­ver | Facebook

Schultz And Fore­ver | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!