Nyt album fra Lydmor + koncert på Hard Rock Café

28 maj 2015 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

lydmor

Lyd­mor aka karis­ma­ti­ske Jen­ny Ros­san­der er efter nog­le år på inten­siv tur­né rundt omkring i Euro­pa og en ræk­ke intim­kon­cer­ter i folks pri­va­te hjem ende­lig klar med et nyt album med tit­len Y. Album­met består af 10 san­ge pri­mært omhand­len­de kær­lig­hed på godt og ondt — mest den slags der smer­ter. “Y” skal i øvrigt udta­les på dansk og ikke på engelsk, som man måske skul­le tro.

Jen­ny for­kla­rer, at hun hav­de svært ved at fin­de en titel, der kun­ne ind­kred­se de man­ge for­skel­li­ge følel­ser og stem­nin­ger på album­met, men at det på et tids­punkt begynd­te at give mening at kal­de album­met Y. For­kla­rin­gen er lidt pud­sig. Ved de man­ge per­son­li­ge møder med fans, jour­na­li­ster og musik­folk fra udlan­det i stu­di­er, spil­le­ste­der og stu­er har Jen­ny gen­tag­ne gan­ge måt­tet hjæl­pe med udta­len af “Jen­ny”, hvor sær­ligt y’et vold­te pro­ble­mer. Tal­ri­ge gan­ge måt­te hun demon­stre­re hvor­dan “y” udta­les med kort stød og spids trut­mund. Hun udvik­le­de der­for et sær­ligt per­son­ligt for­hold til bog­sta­vet “y”.

er over­ord­net et vel­lyk­ket album, synes jeg. Jeg har altid været begej­stret for Lyd­mors fjer­let­te men udtryks­ful­de vokal. Hen­des stem­mes klang vir­ker skrø­be­lig og kraft­fuldt insi­ste­ren­de på sam­me tid, og den­ne kom­bi­na­tion vir­ker på mig dra­gen­de. Det gæl­der sær­ligt på de num­re, hvor der er skru­et ned for de elek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler til for­del for aku­stisk kla­ver og vokal med mere luft omkring ind-og udån­din­ger. San­ge som Drugs In My Pock­et, Seven and Four og I Love You ram­mer plet med rå, ufor­fal­sket ærlig­hed og bit­ter­sød­me; “I have your hand mine / I’ve got drugs in my pock­et / So for now we’ll be just fine” (Drugs In My Pocket).

Det er sam­ti­dig den pri­mæ­re årsag til at Lyd­mor altid er en stor ople­vel­se live. Man kan mær­ke hen­des nær­vær. Man tror på hen­de. Stem­men til­fø­jer orde­ne tyng­de, og hen­des følel­ses­til­stan­de bli­ver umær­ke­ligt til ens egne.

 

De mere elek­tro­ni­ske og “gang-i-den” num­re som f.eks. åbne­ren Mark Of Beauty, New Cars and Babies og den mør­ke Remem­ber Decem­ber er under­hol­den­de, men skil­ler sig lyd­mæs­sigt ikke næv­ne­vær­digt ud fra mæng­den af stær­ke kvin­der, der for tiden ynder at bru­ge synt­he­size­re og elek­tro­nik i deres musik — af nor­di­ske f.eks. Sus­an­ne Sund­før, Aur­ora og Emi­lie Nicolas.

De to sid­ste san­ge føler jeg også behov for at ven­de, da de på hver sin måde er sær­de­les vel­lyk­ke­de. What Hap­pe­ned Here? er en smuk chil­let sag, der gli­der drøm­men­de afsted på sprødt knir­ken­de bas og pul­se­ren­de beat, godt hjul­pet på vej af stry­ge­re samt luf­ti­ge voka­ler af Jen­ny selv og Andreas Aren­holt Binds­led (for­san­ger i Hel­met Com­pass). Brid­ge udmær­ker sig ved i sid­ste halv­del at byg­ge op til et meget for­lø­sen­de kli­maks, der sam­ti­dig afslut­ter album­met med håbet i behold: “Some­day I’ll build a brid­ge of bro­ken ships to take me home”.

Gratis koncert med Lydmor på Hard Rock Café

I dag kl. 18.30 kan du fan­ge Lyd­mor til gra­tis kon­cert på Hard Rock Café i Køben­havn i anled­ning af, at den tra­di­tions­ri­ge café er flyt­tet i nye loka­ler lige ved Rådshuspladsen!

Der er des­u­den Hap­py Hour i baren fra 17–19!

Face­book-event: https://www.facebook.com/events/1380925745542258/

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

One Comment

  1. Mejmoe siger:

    Inter­es­sant histo­rie om album­mets navn — og end­nu bed­re musik fra en skøn kunstner!

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!