Ny single fra Quick Quick Obey

8 jan 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

quick quick

Talent­ful­de og unge (gen­nem­snitsal­de­ren er 20 år) Qui­ck Qui­ck Obey fra Thy i Nord­jyl­land, har net­op slup­pet deres 2. sing­le løs. Lige­som før­stesing­len Sunn er den nye sing­le Figu­res en under­spil­let iøre­fal­den­de sang, der træk­ker trå­de til­ba­ge til 70-ernes psy­ke­de­li­ske og eks­pe­ri­men­telle rock og vide­re op til den moder­ne stor­slå­ede poprock.

Figu­res byder såle­des på en på sam­me tid doven og gro­ovy bas­gang, trom­mer­ne er tun­ge, gui­ta­ren drøm­men­de, synt­he­size­ren lege­syg og stjer­nedrys­ag­tig og Esben Hal­ki­ers vokal ube­svæ­ret læk­ker at læg­ge øre til. Og så får san­gen et skud naiv ener­gi af et bør­ne­kor, der ind­le­der san­gen og duk­ker op 2/3 dele hen­ne i san­gen med et begej­stret “hee­e­eyyyy”. Et fint lil­le indslag, der demon­stre­rer ban­dets sans for detal­jer­nes betydning.

Qui­ck Qui­ck Obey — Figures

I star­ten af året flyt­te­de Qui­ck Qui­ck Obey’s fire med­lem­mer sam­men i et hus ved vester­ha­vet i Thy hvor de skrev og ind­spil­le­de deres debutal­bum, og det skul­le udkom­me i star­ten af inde­væ­ren­de år. Album­met er pro­du­ce­ret af Magnus Jochum­sen (Bode­brixen, Mecha­ni­cal Bird mm.) og mixet af Cas­par Hes­sela­ger, som selv har pop­pro­jek­tet My Heart the Bra­ve, der er en af VEGAs Udvalg­te i 2014.

Ban­det har alle­re­de spil­let mere end 40 kon­cer­ter lan­det over, men deres før­ste kon­cert som head­li­ner sker på Vegas Ide­al Bar den 27. janu­ar, hvor de præ­sen­te­rer san­ge­ne fra debu­ten live. Jeg anbe­fa­ler varmt at duk­ke op og ople­ve det­te spæn­den­de vor­den­de band i Ide­al Bars inti­me og hyg­ge­li­ge rammer.

Link til arran­ge­ment på Face­book: https://www.facebook.com/events/700960489922186/

 

Qui­ck Qui­ck Obey | Bandcamp
Qui­ck Qui­ck Obey | Facebook
Qui­ck Qui­ck Obey | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!