Nosaj Thing — Us (Jon Hopkins Remix)

9 feb 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

En Youtu­be bru­ger kald­te det­te num­mer for “the dark side of mr Hopkins.” Og det er sådan set ret spot on.

Jon Hopkins, som jeg fle­re gan­ge tid­li­ge­re har skre­vet om, har lavet et et hårdt og brutalt “in your face” remix. Han kan dog ikke nærer sig for at run­de af på bli­de­ste vis, men det er også til­trængt efter som lyt­ter at være ble­vet revet godt og grun­digt rundt!

Gør dig selv en tje­ne­ste og hør det­te num­mer på et par kva­li­tets højta­le­re eller høre­te­le­fo­ner. Det fortje­ner opti­ma­le betin­gel­ser for at kom­me til sin ret.

Nosaj Thing — Us (Jon Hopkins Remix) (Right cli­ck to download)

Den “blo­di­ge” musik­vi­deo til num­me­ret er per­fekt i sync med musik­kens agres­si­ve karak­ter og under­støt­ter såle­des musik­ken for­nemt. I sid­ste del, hvor der sker et musi­kalsk skift, føl­ger bil­ledsi­den med og fun­ge­rer sam­ti­dig som noget af en øjenåb­ner i for­hold til de dra­be­li­ge sce­ner, vi har været vid­ner til.

Nosaj Thing “Us (Jon Hopkins Remix)” from Alp­ha Pup on Vimeo.

Jon Hopkins | Mys­pa­ce

Jon Hopkins | Homepage

Jon Hopkins | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!