Newbees Festival 2010 + Vind 2 billetter!

15 sep 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Fra den 23.–25. sep­tem­ber vil­le jeg ønske, jeg boe­de (eller blot var på besøg) i Århus, for der er i den grad noget at smi­le af i smilets by i dis­se dage.

Musik­festi­va­len New­be­es Festi­val 2010 løber af stab­len for 3. gang og præ­sen­te­rer i den­ne for­bin­del­se en ræk­ke kunst­ne­re fra det dan­ske vækst­lag på tværs af indie/rock, elek­tro­nisk og den mere pop­pe­de ende af skalaen:

Lige­som de to fore­gå­en­de år, præ­sen­te­rer vi et bredt, men kva­li­ta­tivt, udsnit af nye dan­ske kunst­ne­re, hvor det for nogles
til­fæl­de er tale om fly­ve­fær­di­ge kunst­ne­re, mens vi i andre ser et poten­ti­a­le på læn­ge­re sigt”.

Årets lineup ser såle­des ud:

Tre­e­fight For Sun­light | Seba­sti­an Lind | Ignuk | Eumig & Chin­on | Eim Ick | Wal­do and Marsha | Dad Rocks! | Lucky Bird | LeKlik | Bil­low | My Name Is Legion | Erne­st Bla­ck­well | Pen­ny Poli­ce | Dro­ne | Mesca­lin, baby

Spil­le­pla­nen offent­lig­gø­res fre­dag d. 17. september.

Bil­let­ter til New­be­es Festi­val sæl­ges kun i døren, og entréen lyder på kun 40 kr. per aften. Fol­ke­ne bag har sat den­ne ekstremt lave pris for at til­go­de­se både kunst­ne­re og publikum.

New­be­es Festi­val 2010 præ­sen­te­res i sam­ar­bej­de med Stu­den­ter­hus Århus og Dan­ske Bank. Stu­den­ter­hus Århus er flyt­tet ud af loka­ler­ne på Århus havn, kendt som ”Pak­hu­set”, og op i Stakla­den ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, hvor der er inve­ste­ret en stor sum pen­ge på aku­stik, lyd og lys. New­be­es Festi­val 2010 bli­ver der­med et af de før­ste arran­ge­men­ter på det nye spillested.

Her er lidt lyds­na­cks fra kunst­ne­re, jeg per­son­ligt vil­le tjek­ke ud:
Band 2 by Eim Ick

Dad Rocks! — Not­hing Keeps Up

Dad Rocks! — Not­hing Keeps Up

Tre­e­fight For Sun­light — What Beca­me of You and I?

Tre­e­fight For Sun­light — What Beca­me of You and I

Lucky Bird — Walk In The Woods

Lucky Bird — Walk In The Woods

Eumig & Chin­on — KASCHOW

Eumig & Chin­on — KASCHOW

Vind 2 billetter!

I sam­ar­bej­de med New­be­es Festi­val udlover Musik Mig Blidt 5 x 2 bilet­ter til festi­va­len. Jeg tænk­te, det kun­ne være sjovt, hvis i læse­re send­te mig et eller andet kre­a­tivt, eller noget du synes er skørt, sjovt, tan­ke­væk­ken­de, wha­te­ver. Det kan både være ana­logt eller digitalt.

  • Det kun­ne f.eks. være en teg­ning, ani­ma­tion (Er f.eks. træt af Musik Mig Blidts lidt ano­ny­me logo), et bil­le­de, en histo­rie, et digt, et mixta­pe, eller et link til en fed hjemmeside.
  • Det kan både være noget du selv har lavet, eller noget andre står bag.
  • Det kan være alt fra en mær­ke­lig sten, du har fun­det til noget så nemt som et link til noget, du fin­der inter­es­sant på net­tet. Så det er nær­mest kun fan­ta­si­en der sæt­ter græn­ser! — Det må næsten være heri, det svæ­re består!?

Sene­st den 22. sep­tem­ber udvæl­ger jeg de 5 bed­ste indslag.

E‑Mail:            mail@musikmigblidt.dk

Snail­mail:      Søren Lund Kors­gaard, Mila­novej 1, 3.th, 2300 Køben­havn S

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!