Musikparlamentet — Musikforbrugeren i fokus

23 mar 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik­par­la­men­tet er et til­ba­ge­ven­den­de debat arran­ge­ment på Borups Højsko­le med fokus på musik­kens vil­kår, udfor­drin­ger og udvik­ling. Et skif­ten­de panel af eks­per­ter dis­ku­te­rer en rele­vant pro­blem­stil­ling og publi­kum får chan­cen for også at byde ind undervejs.

Tid­li­ge­re tema­er har f.eks. været musi­kan­mel­del­sens frem­tid, sam­spil­let mel­lem erhvervs­li­vet og musik­bran­chen samt musik­bran­chens udfor­drin­ger i for­hold til et sta­dig mere digi­ta­li­se­ret medielandskab.

Den­ne gang gæl­der det så noget, alle kan for­hold sig til — Musikforbrugeren.

Jeg kan varmt anbe­fa­le det­te arran­ge­ment, som fin­der sted i mor­gen d. 24. marts på den hyg­ge­li­ge Borups Højsko­le kl. 18.30 og kun koster 40 kr (ingen dan­kort).  Som en bonus kom­mer Musik Mig Blidt-ynd­lin­gen Alco­ho­lic Faith Mis­sion og spil­ler et live set, så jeg synes egent­lig arran­ge­men­tet er værd at tage til ale­ne af den grund.

Pro­gram­met­ser såle­des ud:

19:00 Musik: Alco­ho­lic Faith Mission
19:45 oplæg v/ Arn­b­jørn Joar Styrkor Marklund
20:00 Film v/ Paw Ager og Tho­mas Funk
20:15 Debat imel­lem for­bru­ger­pa­nel og branchepanel
21:30 arran­ge­men­tet slutter

Mode­ra­tor er Tho­mas Bor­re — Fag­ko­or­di­na­tor på Music Mana­ge­ment og pane­let består den­ne gang af:

Peter Berg Stef­fen­sen – Stif­ter af fir­ma­et Syn­to­ne­tic, der står bag den popu­læ­re iPho­ne-appli­ka­tion Moodagent.
Mor­ten Hjort – com­mu­ni­ty mana­ger hos Copen­ha­gen Records
Jonas Lud­vigsen – Cand.mag i Medi­e­vi­den­skab og Pro­duction Mana­ger hos One Litt­le Indi­an & FatCat Records.
Arn­b­jørn Joar Styrkor Mar­klundBA i Musik mana­ge­ment og Stu­de­ren­de vi IT-uni­ver­si­te­tet, hvor han er med­for­fat­ter på rap­por­ten ” Music Liste­ning Habits in The Wor­ld of Access”.

Klik på lin­ket for en uddy­ben­de beskri­vel­se arrangementet:

Musik­par­la­men­tet — Musik­for­bru­ge­ren i fokus

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!