Musik Mig Blidt samarbejder med Wimp — Vind Premium abonnement!

9 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

fusion2

Egent­lig har sam­ar­bej­det mel­lem Wimp og Musik Mig Blidt stå­et på i nog­le måne­der, og der­for er det på høje tid, at jeg får offent­lig­gjort sam­ar­bej­det her på blog­gen. Det er et sam­ar­bej­de, jeg er utro­lig glad for!

Wimp er en emi­nent strea­m­ingtje­ne­ste i stil med Spo­ti­fy. Tje­ne­sten er gra­tis til PC og uden de irri­te­ren­de rek­la­mes­pots, som du fin­der i Spo­ti­fy’s gra­tis­ud­ga­ve. Og i mod­sæt­ning til Spo­ti­fy, hvor du helst skal vide, hvad du vil høre på for­hånd, fun­ge­rer gui­der Wimps vel­komst­si­de til nye num­re, albums og play­li­ster. En slags por­tal, hvor du kan gå på opda­gel­se i en mas­se læk­kert aktu­elt musik.

Wimps kom­pe­ten­te og meget akti­ve musik­re­dak­tion for­mid­ler også play­li­ster fra udø­ven­de kunst­ne­re og musik­folk, spe­ci­elt fra den dan­ske musikbranche.

wimp

 

Sam­ar­bej­de med musikblogs

Sidst men ikke mindst er anbe­fa­lin­ger fra ekster­ne musik­me­di­er også en del af Wimp-uni­ver­set. I den for­bin­del­se har Wimp etab­le­ret et blog-uni­vers bestå­en­de af nog­le af de før­en­de dan­ske musik­blogs, Regsn­sky, Spol Op, Under­to­ner, Passive/Aggressive, Devil­u­tion og så alt­så Musik Mig Blidt. Læs Wimps pres­se­med­del­el­se her:

Musik Mig Blidts Wimp-side kan du fin­de her.

På siden kan du til høj­re gå opda­gel­se i play­li­ster med tit­ler som f.eks. “Chill”, “Elek­tro­ni­ske Spids­fin­dig­he­der”, “Som­mer­vi­bra­tio­ner”, “Melan­kol­ske Per­ler”, “Neoklassisk/ambient Guld” og “Par­ty Hists MMB Style”.

I mid­ter­sek­tio­nen fin­der du mine anbe­fa­lin­ger af de bed­ste nye san­ge og albums samt mine ynd­lings­al­bums. Siden bli­ver opda­te­ret mindst en gang om måneden.

Husk at til­fø­je siden til dine bog­mær­ker i Wimp, så du hur­tigt og let kan til­gå Musik Mig Blidt-siden igen.

(Klik på bil­le­det for at se det i stort format)

wimp3

 

Her­un­der er en smags­prø­ve fra Musik Mig Blidts Wimpsi­de i form af 99 elek­tro­ni­ske spids­fin­dig­he­der, hvor du fin­der alt fra fint­fø­len­de, legen­de electro­ni­ca over atmos­fæ­risk, dyster electro-pop til 80’er-inspi­re­re­de, synth­tun­ge num­re. Fra mini­malt til mak­si­malt. Hårdt kon­tra blidt. Remixes og originaler.

Kun en brøk­del af musik­ken har før været fea­tu­red på blog­gen, men det er ude­luk­ken­de for­di, jeg ikke kan nå at skri­ve om alt det geni­a­le musik, der duk­ker op på min radar. Med andre ord er er der mas­ser af musi­kal­ske lyk­kepi­l­ler, der lig­ger og venter.

Vær opmærk­som på, at du skal have wimp kon­to (gra­tis!) for at høre num­re­ne i fuld læng­de og ordent­ligt lyd­kva­li­tet. Så er det ellers bare at tryk­ke på “Åben i Wimp” nede i høj­re hjør­ne af afspilleren.

 

Kon­kur­ren­ce

For at fejre sam­ar­bej­det udlod­der jeg 2 x 12 mdr. WiMP Pre­mi­um (vær­di: 1200 kr. per abon­ne­ment). Med Pre­mi­um kan du bru­ge Wimp på tværs af alle medi­e­p­lat­for­me — PC, tab­lets og smartphones.

For at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen skal du blot sen­de mig en mail på mail@musikmigblidt.dk, hvor du skri­ver dit ynd­lings­som­mer-num­mer og ful­de navn. Kon­kur­ren­cen løber ind­til man­dag den 20. maj, kl. 21, hvor jeg træk­ker to til­fæl­di­ge vin­de­re, der får direk­te besked.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!