Musik Mig Blidt præsenterer (Vol. 8): ØYA & Rainbrother

18 mar 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” er et sam­ar­bej­de mel­lem Musik Mig Blidt og Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se, hvor Musik Mig Blidt kura­te­rer en magisk showca­se-aften med arti­ster fra det dan­ske vækst­lag, håndplukket til lejligheden!

Tid­li­ge­re udvalg­te kunst­ne­re har været Tusind­fald, Jens-Ulrik Kle­e­mey­er, Mil­ford, Pala­ce Win­ter, Swe­et Tem­pe­st, Late Bloo­mers, Flod, Fei­vel, PFAU, Ras­mus Brix, Diet, Hey Way, Yune, Fug­le­flug­ten, Good­bye Lisi­chka, Oli­ver Dengsø, Mads Vadsa­ger, Eucrid Elms, Pen­ny Poli­ce og Death Machine.

Til den­ne otten­de kon­certaf­ten i ræk­ken d. 22. marts er det ØYA og Rain­bro­t­her, der får en plads i spot­ly­set. Neden­for kan du læse mere om de to kunst­ne­re, høre eksemp­ler på deres musik, og til sidst i det­te ind­læg kan du læse, hvor­dan du kan vin­de bil­let­ter til koncerten!

Bil­let­ter kan købes her via Bil­let­to (70 kr. inkl. gebyr).

Face­boo­k­e­vent 

Tid: Døre kl. 20.00 / Kon­cert­start kl. 20.30

Sted: Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, Fro­de Jacob­sens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse

(lige ved siden af Van­lø­se st. (metro))

ØYA

Jeg er utro­lig glad for at kun­ne præ­sen­te­re ØYA live, for det er et af de mest inter­es­san­te dan­ske nav­ne, jeg er stødt på i åre­vis! Hvor­dan ved jeg det? Jo, jeg har fået lov til at lyt­te til en demo af ban­dets end­nu uud­giv­ne debutal­bum, Dreams Rewind, som blæ­ste mig fuld­stæn­dig bagover!

Musik Mig Blidt fik æren af at være det før­ste medie til præ­sen­te­rer ØYA onli­ne med num­me­ret Gra­ni­te. Siden er offent­lig­he­den ble­vet ind­vi­et i sing­ler­ne Dreams Rewind og Fire Lines, som du kan høre herunder.

ØYA’s lydu­ni­vers udgør man­ge­facet­te­ret udtryk, som veks­ler mel­lem det stil­le og drøm­men­de til stør­re og mere for­lø­sen­de lydu­ni­ver­ser. Melo­di­er­ne er smuk­ke, og instru­men­ta­tio­nen rig og vari­e­ret, mens sang­tek­ster­ne kred­ser om til­ba­ge­ven­den­de mare­ridt, kon­trol, frygt og over­gi­vel­se og om plud­se­lig ro og indsigt.

Bag ØYA står Mat­hi­as Holm, der siden han var barn både har sun­get, spil­let kla­ver, gui­tar og trom­mer. Han spil­ler også key­bo­ard i indie/world/jazz/folk ban­det Girls in Air­ports og har tid­li­ge­re spil­let med Bro­ken TwinPen­ny Poli­ceBis­seCaro­li­ne Hen­der­son og Quadron, så Mat­hi­as må siges at være en erfa­ren musiker.

De sid­ste 5 år har Mat­hi­as Holm haft brug for at føl­ge sin egen vision for musik­ken, og har såle­des brugt først 3 år på at skri­ve san­ge­ne og der­næst 2 år på at pro­du­ce­re pla­den i et lil­le stu­die på Nør­re­bro. Det har dog hele tiden været Mat­hi­as’ mening at ØYA skul­le bli­ve et band, og for nylig blev Ida Due­lund fra Sil­ve­ster og Anders Vester­gaard fra Yes Deer der­for til­fø­jet som med­lem­mer af ØYA.

Nav­net ØYA er valgt af fle­re årsa­ger. Det bety­der både “øen” og “øjne” og er tænkt som et sted man kan søge hen ale­ne, og sam­ti­dig som noget man kan møde ver­den igen­nem. Det er også et andet ord for “Holm”, Mat­hi­as’ efter­navn, og der­u­d­over synes ban­dets tre med­lem­mer at ØYA gan­ske enkelt lyder flot.

Debutal­bum­met Dreams Rewind, udkom­mer d. 4. maj 2018. Over 30 musi­ke­re med­vir­ker fra gode bands som Girls in Air­ports, IRAHDíSAI Got You On TapeHalvcir­kelKen­taur m.fl.

Kon­cer­ten i Van­lø­se vil være den før­ste, hvor ØYA’s live-lineup består af:

  • Simon Brin­ck (The Near­ness): Gui­tar og og lyddesign
  • Ida Due­lund (Sil­ve­ster): Bas og vokal
  • Anders Vester­gaard (Yes Deer): Trom­mer
  • Mat­hi­as Holm (Girls in Air­ports): Vocal, keys og guitar

 

Rainbrother

Rain­bro­t­her er for­met af front­man­den Bjar­ke Bendt­sen fra det psy­ke­de­li­ske folk-band The Migrant. Der­u­d­over tæl­ler ban­det Aske Aske Fuglsang på gui­tar, Lars Hvel­plund på trom­mer, Simon Min­ke på bas og Kri­sti­an Sejer­skil­de på keys og shakes.

Efter min mening er Rain­bro­t­her et stærkt over­set band her­hjem­me, som i febru­ar 2017 udgav et af årets bed­ste dan­ske albums, Tales From The Drought, som oven i købet var ban­dets debutalbum!

Album­met blev lavet i sam­ar­bej­de med pro­du­cer Noah Geor­ge­son (The Stro­kes, Deven­dra Ban­hart, Joan­na New­som) og et meget hel­støbt og alsi­digt album, hvor du både stø­der på sprød folk-rock, drøm­men­de wester­ngu­i­tar, ryt­misk finur­li­ge kor-ele­men­ter, skif­ten­de tem­pi, repe­ti­ti­ve melo­di­ske møn­stre, til­ba­ge­læ­net psy­ke­de­lia, tran­ce­ag­ti­ge stem­nin­ger samt lækre, rul­len­de jung­le­ag­ti­ge beats.

For­dyb dig i album­met her:

 

Der er nyt mate­ri­a­le på trap­per­ne fra Rain­bro­t­her, og i den­ne omgang har ban­det alli­e­ret sig med den L.A.-bosatte pro­du­cer Ken­nie Taka­has­hi, der blandt andet har pro­du­ce­ret albums af sto­re inter­na­tio­na­le nav­ne som Dan­ger Mou­se, Beck og Bla­ck Keys. Taka­has­hi har flyt­tet den lidt bli­de­re alt­folk-lyd mod det mere rå og skarptskårne.

Før­ste eksem­pel på det­te nye sam­ar­bej­de er sing­len Bla­ck Che­mi­cals, der blev udgi­vet 1. marts: 

 

Gå evt. på opda­gel­se i et udvalg af musik­vi­deo­er fra Rain­bro­t­hers debutal­bum samt num­re fra ban­dets Soundcloud-pro­fil (hvis nu du ikke bru­ger Spotify):

 

Konkurrence

Musik Mig Blidt udlod­der 5×2 bil­let­ter til koncerten!

For at del­ta­ge skal du blot fin­de opsla­get på Musik Mig Blidts Face­book, Twit­ter eller ins­ta­gram-pro­fil og smi­de en kom­men­tar i kom­men­tar­fel­tet. Der vil bli­ve truk­ket lod blandt kom­men­ta­rer­ne ons­dag d. 21/3, kl. 21. Vin­der­ne bli­ver kon­tak­tet sam­me aften.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!