Mother Lewinsky – Some Kind of Fight

24 maj 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det står lidt stil­le her på blog­ge for tidenn pga. eksa­men­stravlhed. Det bekla­ger jeg, det er kun midltertidigt!

Men da Mot­her Lewin­sky send­te mig en per­son­lig mail med et link til den før­ste sang fra deres hånd, vid­ste jeg, at jeg ikke kun­ne hån­de hold fin­gre­ne fra tasterne.

Mot­her Lewin­sky består af san­ge­ren Marc Fac­chini-Mad­sen, der også syn­ger i “Mesca­lin, Baby”, trom­mesla­ge­ren Micha­el Vitus fra surf-jazz ban­det “Surf in Ste­reo” og Søren Stens­by, der er vio­li­nist i “Tako Lako”.

De kon­sti­tu­e­rer et nyt og ander­le­des pop/ro­ck-band, der har som mål at bru­ge så meget stry­ge­re som over­ho­ve­det muligt, men sam­ti­dig at hol­de en rå og upo­le­ret til­gang til musik­ken. Jeg elsker stry­ge­re og tan­ken om, at de får en domi­ne­ren­de plads i ryt­misk musik, lyder alde­les for­fri­sken­de og peger på et højt ambi­tions­ni­veau i for­hold til at eks­pe­ri­men­te­re med genren.

Før­ste udspil impo­ne­rer da også med sit nøg­ne udtryk, som på trods af sin skrø­be­lig­hed sta­dig har rige­ligt med ner­ve og power. Trom­mer­ne er ikke eksi­ste­ren­de, men det er alli­ge­vel i den grad ryt­misk! På Some Kind of Fight ska­ber for­san­ger Marc Fac­chini-Mad­sen og et stry­ger­or­ke­ster på 10 piger til­sam­men et unikt udtryk.

 

Jeg kan næsten ikke ven­te med at høre mere fra det­te inter­es­san­te band!

 

Mot­her Lewinsky

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!