Mød verden gennem ØYA

15 okt 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

ØYA er et nyt dansk band, som jeg er meget begej­stret for at præ­sen­te­re for Musik Mig Blidts læse­re og lyt­te­re, for det er noget af det mest loven­de, jeg er stødt på i lang tid.

Før­ste udspil er num­me­ret Gra­ni­te, der fun­ge­rer som en slags tea­ser for før­ste rig­ti­ge sing­le. Over ca. 2 minut­ters varig­hed er Gra­ni­te fil­misk drøm­men­de magi. Sam­ti­dig er der noget afven­ten­de, mystisk og sus­pen­se-agtigt over num­me­ret, som om det byg­ger op til noget andet eller stør­re. Det er pir­ren­de. Lyt selv:

 

Jeg har været så hel­dig at have fået lov til at lyt­te til ban­dets demo­al­bum, som på et end­nu ukendt tids­punkt i løbet af for­å­ret 2018 bli­ver udgi­vet under den nostal­gi­ske album­ti­tel, Dreams Rewind. Og jeg kan alle­re­de for­tæl­le dig, at der er noget at glæ­de sig til, for ban­det har udvik­let et inter­es­sant man­ge­facet­te­ret udtryk, som veks­ler mel­lem det stil­le og drøm­men­de til stør­re og mere for­lø­sen­de lydu­ni­ver­ser. Mere vil jeg ikke sige om musik­ken lige nu, for I kom­mer til at høre meget mere til ØYA — spe­ci­elt her på blog­gen, som vil føl­ge ban­det tæt.

Men hvem står så bag ØYA? Pro­jek­tets hove­d­ar­ki­tekt er Mat­hi­as Holm, der siden han var barn både har sun­get, spil­let kla­ver, gui­tar og trom­mer. Han spil­ler også key­bo­ard i indie/world/jazz/folk ban­det Girls in Air­ports og har tid­li­ge­re spil­let med Bro­ken Twin, Pen­ny Poli­ce, Bis­se, Caro­li­ne Hen­der­son og Quadron, så Mat­hi­as må siges at være en erfa­ren musiker.

De sid­ste 5 år har Mat­hi­as Holm haft brug for at føl­ge sin egen vision for musik­ken, og har såle­des brugt først 3 år på at skri­ve san­ge­ne og der­næst 2 år på at pro­du­ce­re pla­den i et lil­le stu­die på Nør­re­bro. Det har dog hele tiden været Mat­hi­as’ mening at ØYA skul­le bli­ve et band, og for nylig blev Ida Due­lund fra Sil­ve­ster og Anders Vester­gaard fra Yes Deer der­for til­fø­jet som med­lem­mer af ØYA.

Nav­net ØYA er valgt af fle­re årsa­ger. Det bety­der både “øen” og “øjne” og er tænkt som et sted man kan søge hen ale­ne, og sam­ti­dig som noget man kan møde ver­den igen­nem. Det er også et andet ord for “Holm”, Mat­hi­as’ efter­navn, og der­u­d­over synes ban­dets tre med­lem­mer at ØYA gan­ske enkelt lyder flot.

Før­ste sing­le, Dreams Rewind, udkom­mer til novem­ber og er sam­ti­dig titelnum­me­ret på det kom­men­de album, hvor over 30 musi­ke­re med­vir­ker fra gode bands som Girls in Air­ports, IRAH, I Got You On Tape, Halvcir­kel, Ken­taur og man­ge flere.

Mens du ven­ter på den før­ste offi­ci­el­le sing­le, kan du pas­sen­de tjek­ke den­ne nedska­le­re­de live-ses­sion opta­get i star­ten af året af net­op det­te num­mer, som viser nye inter­es­san­te sider af ØYA:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!