MINK — Hidden Star

3 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg har mod­ta­get en inter­es­sant sing­le fra en dansk elek­tro­po­pro­ck-duo, der kal­der sig MINK. Pro­jek­tet er i den grad præ­get af mystik.

De to her­rer bag det hele ønsker hver­ken vise ansig­ter eller afslø­re deres rig­ti­ge nav­ne. I ste­det gem­mer de  musi­kal­ske kræf­ter i MINK sig bag ali­a­ser­ne Mick Mot­to (bas og gui­tar) og Frank Far­ben (synth og programming).

De to musi­ke­re i MINK mød­te hin­an­den over trom­mer­ne på den loka­le musiks­ko­le som ni-åri­ge. Det er jo i og for sig meget nor­malt. Men her­fra er der ikke så meget nor­malt over histo­ri­en mere.

Iføl­ge pres­se­ma­te­ri­a­let afhold­te de som 12 åri­ge Dan­marks før­ste tech­no kon­cert  i en hal for­k­nap 800 men­ne­sker. Sene­re spil­le­de de i hver sit band – den ene med suc­ces i DM i ROCK, den anden sam­men med blandt andre Hel­le Thor­ning Sch­midt, som dog hur­tigt blev udskif­tet. Så fulg­te et par år som som pri­vat­de­tek­ti­ver. Ja, det begyn­der, at lyde som fik­tion, synes du ikke? Beg­ge fik her­ef­ter til­bud om direk­tørstil­lin­ger, som de ikke kun­ne sige nej til. Noget af et kar­ri­e­reskif­te!  Ti år skul­le der gå, før de på en til­fæl­dig og fæl­les for­ret­nings­rej­se gik en aften­tur og blev eni­ge om at gen­op­ta­ge musikken.

Det er nu tre år siden og sing­len Hid­den Star er før­ste musi­kal­ske out­put. Num­me­ret er iøre­fal­den­de til­ba­ge­læ­net popro­ck. På vokal er en san­ge­r­in­de ved navn Freja W, der hel­ler ikke vil ud med uddy­ben­de oplys­nin­ger om sin person.

Vi kan ven­te os mere fra mysti­ske MINK i frem­ti­den. Her­re­ne har tænkt sig, at bru­ge skif­ten­de uop­da­ge­de sang­ta­len­ter som front­fi­gu­rer sær­skilt til hver produktion/nummer.

MINK udta­ler uddy­ben­de om deres musik:

Vi læner os ikke op ad kom­merci­el­le toner. Musik skal lyde fedt, det er det vig­tig­ste, og det er det, vi går efter. God musik skal give en gan­ske sær­lig følel­se i krop­pen, når man lyt­ter til den – som når du sæt­ter tæn­der­ne i en helt uover­truf­fen ret, der er kry­dret til per­fek­tion. Sådan skal musik sma­ge! Uan­set hvil­ken gen­re, man bevæ­ger sig inden­for,” udta­ler Mick Motto.

”Vi elsker musik,” sup­ple­rer Frank Far­ben. ”Der­for læg­ger vi os hel­ler ikke fast på, at alt fra MINK skal lyde som indi­ero­ck, elek­tr­or­o­ck eller pop­pet rock. Vi er en hybrid af det meste. Og det ene­ste, du kan reg­ne med, er at bli­ve overrasket”

Næste sing­le fra MINK “Mir­ror Mir­ror” udkom­mer til april og byder på end­nu et nyt navn på vokal — Ali­ce Eva.

 

MINK | Homepage

MINK | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!