Mílford

22 jan 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Milford

Míl­ford er en kvar­tet fra Køben­havn betå­en­de af Johan Nør­re­gaard, Mik­kel Baunkil­de, Jacob Ulstrup og Mads Nør­re­gaard Michel­sen. Der er end­nu kun én sang offent­ligt til­gæn­ge­ligt, men er du vim­mer hvor den lover godt!

 

Når man lyt­ter til de før­ste 45 sekun­der af I’m Always, er man til­bø­je­lig til at tæn­ke: “Ok, vi har her at gøre med et typisk sart folkpop­pet uni­vers”. Men så begyn­der der, at duk­ke små og stil­le atmos­fæ­ri­ske eks­plo­sio­ner op samt en tyde­ligt elek­tro­nisk mani­p­u­le­ret vokal, der er pit­chet som en bar­ne­stem­me og badet i rum­klang. Ved mel­lem­styk­ket får den lov at give ekko ud i tom­rum­met, hvor kun en under­spil­let bund af atmos­fæ­re er til­ba­ge. Stem­men fun­ge­rer som et klart lys i den mid­ler­ti­di­ge tåge. I optrap­nin­gen til den her­li­ge cres­cen­do er den end­vi­de­re et cen­tralt element.

Míl­ford har gjort sin entre på musiks­ce­nen med en impo­ne­ren­de lun folkpop­pet kre­a­tion med spæn­den­de kon­tra­ster i form af køli­ge elek­tro­ni­se vir­ke­mid­ler. Jeg glæ­der mig til at høre mere!

 

Mil­ford | Face­book
Mil­ford | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!