Marika Hackman — Monday Afternoon (eksklusiv premiere)

12 feb 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

marika hackmann 2

Mari­ka Hack­man udkom­mer med sin debut LP We Slept At Last den 16. febru­ar, men i dage­ne op til bli­ver album­mets san­ge grad­vist afslø­ret med ét nyt num­mer hver dag. Og guess what, Musik Mig Blidt har fået æren af at pre­mi­e­re num­me­ret Mon­day After­noon i Danmark!

Num­me­ret er et af de i tonen mere lyse og liv­li­ge fra Hack­man, hvil­ket dog ikke bety­der, at vi er ude i deci­de­ret jubel­sang. Det mør­ke og melan­kol­ske er næsten altid til ste­de i en eller anden grad i Mari­ka Hack­mans musik, og det gæl­der også i det­te til­fæl­de trods en mild opblød­ning. Num­me­ret er vir­ke­lig deli­kat i sin brug af mid­delal­der­li­ge fløjter, stren­ge­in­stru­men­ter, lej­r­båls­gu­i­tar og Hack­mans vokal i tostem­mig luf­tig­hed. Selv­om Mari­kas udse­en­de har en ual­min­de­lig høj cute­ness fak­tor, så kan man ikke sige det sam­me om hen­des tek­ster, der her vir­ker som en kon­trast til den lyse­re tone med dystre linjer som “the sick­ly swe­et of my rot­ting skin”.

Hvis du er bare lidt inter­es­se­ret i moder­ne folk, bør du lyt­te til Mari­ka Hack­mans nye album. Det for­e­ner på for­fri­sken­de og til­freds­stil­len­de vis de ten­den­ser, hun på de tre tid­li­ge­re EP’er har udfor­sket. Det være sig både det klas­sisk fol­ke­de, det mildt psy­ke­de­li­ske, det let elek­tro­ni­ske og det hvi­sken­de skønne.

Over­ra­sken­de nok har Mari­ka Hack­man valgt ikke af tage en ene­ste af san­ge­ne fra EP-tri­lo­gi­en med på det nye album, som de fle­ste kunst­ne­re ellers ynder at gøre. Det er såle­des 13 nye og ori­gi­na­le skæ­rin­ger album­met kan pra­le af. Cadeau til Hack­man for at træf­fe den­ne beslut­ning. Sådan bur­de det altid være, hvis du spør­ger mig!

Album­met er pro­du­ce­ret af den faste sam­ar­bejds­part­ner Char­lie Andrew (Alt‑J, Mad­ness m.fl). De fysi­ske udga­ver af debutal­bum­met udkom­mer med en 24-siders book­let, hvis foto­gra­fi­er af den Cali­for­nisk fød­te Glen Erler deler klang­bund med det mør­ke med tone­sprog i Mari­ka Hack­mans musik.

Lyt til de hid­ti­digt fri­giv­ne san­ge fra We Slept At Last herunder:

 

Mari­ka Hack­man udgav sid­ste år den­ne fine sang I Hold i sam­ar­bej­de med et andet inter­es­sant upco­m­ing navn Sivu, som du ikke må sny­de dig selv for at høre. Hack­man fal­der ind omkring 1:15.

Sivu – I Hold fea­turing Mari­ka Hackman

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!