Mammut Is In Love

10 dec 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

 

Da front­kvinde i Mam­mut Is In Love, Lin­da Chri­stine Drey­er Bon­de, lån­te en micro-Korg (synt­he­sizer key­bo­ard) af sin eks­kæ­re­ste beslut­te­de hun sig for at ska­be sin eget drøm­men­de musi­kal­ske univers.

Nav­net “Mam­mut Is In Love” kom­mer af, at Lin­da Chri­stine en dag lege­de med key­bo­ar­dets lyde og plud­se­lig fandt en fyl­dig bas­lyd. Straks fore­stil­lede hun sig noget kæm­pe stort van­drende gen­nem et land­skab. Mam­mut­ten lå lige for. Side­lø­bende gjor­de Lin­da Chri­stine sig tan­ker omkring kær­lig­he­dens væsen og såle­des blev noget kon­kret og abstrakt for­e­net i nav­net Mam­mut Is In Love.

At døm­me efter musik­ken må mam­mut­ten dog være en ret sød og blid en af slagsen. En mam­mut der er lige så føl­som som den er stor og tram­per for­sig­tigt afsted.

Der er noget lege­sygt og magisk over Mam­mut Is In Loves musik. Man kan høre, at musik­ken er præ­get af ska­bel­ses­glæde, nys­ger­rig­hed og fan­tasi. Tag for eksem­pel Lin­da Chri­sti­nes skrø­be­lige, men også smit­tende og hon­nings­øde vokal, eller den ideri­ge blan­ding af orga­ni­ske instru­men­ter, f.eks. vio­lin og elek­tro­nisk eksperimenteren.

Mam­mut Is In Love har end­nu ikke udgi­vet noget offi­ci­elt, men der fin­des en del mate­ri­ale rundt om på net­tet, der demon­stre­rer potentialet.

Her et udvalg fra Soundcloud:

 

Mam­mut Is In Love har også ind­spil­let ses­sions for både siden Songs They Play­ed og den dan­ske og ekstremt anbe­fa­lel­ses­vær­di­ge Here Today. Her er et par udvalg­te eksemp­ler. Find selv fle­re live­ses­sions på de to sider.

Mam­mut is in Love — We’re com­ing on from SONGS THEY PLAYED on Vimeo.

 

 

Mam­mut Is In Love er pt. i gang med at øve og ind­spil­le nyt musik. Det bli­ver inter­es­sant at se, hvad det næste træk bliver.

 

 

Mam­mut Is In Love | Soundcloud

Mam­mut Is In Love | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!