Mammal Club

15 jun 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg elsker musik, der over­ra­sker mig og får mig til at spid­se ører. Musik der tør gå andre veje end de kon­ven­tio­nel­le. Der­for er jeg ret begej­stret for engel­ske Mam­mal Club, der ikke er ban­ge for at fore­ta­ge over­ra­sken­de musi­kal­ske skift i deres sange.

Hvis man hør­te de enkel­te instru­men­ter ale­ne, vil­le ban­dets musik i sto­re dele ikke give meget mening, men sum­men af dem ska­ber en kom­pleks sam­men­sat sym­bio­se. Det er eks­pe­ri­men­te­ren­de pop med en kom­plek­si­tet på høj­de med såkaldt math rock.

Det er dej­ligt for­fri­sken­de som lyt­ter ikke at være i stand til at gæt­te sig frem til, hvor­dan san­ge­ne udvik­ler sig. På trods af den­ne ufor­ud­si­ge­lig­hed bli­ver du aldrig hæg­tet af, for Mam­mal Club leve­rer med en sjæl­den begej­string og entu­si­as­me og med stor melo­disk tæft.

Når du nu lyt­ter til san­ge­ne her­un­der, er det vig­tigt at du hører dem fra start til slut, for bedst som du tror, du har reg­net num­me­ret ud, skif­ter det karak­ter. De før­ste fire num­re er fra EP’en The Au, som du kan købe her og her.

Mam­mal Club — Otter by eve­ry­bo­dys­stal­king

Mam­mal Club — Out Of The Play­gro­und by eve­ry­bo­dys­stal­king

Mam­mal Club — Hang by eve­ry­bo­dys­stal­king

Mam­mal Club — Pick­et by eve­ry­bo­dys­stal­king

Put Your Fears In Order by Mam­mal Club


Og de er også ret seje live: 


Mam­mal Club — Hang from Ama­zing Radio on Vimeo.

 

Mam­mal Club | Facebook

Mam­mal Club | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!